PDV broj 2/05 od 25.01.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prečišćen tekst Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (“Sl. glasnik RS”, br. 124/04, 139/04 i 5/05)
 • Odgovori na pitanja postavljena na seminaru o primeni Zakona o PDV-u održanom 15.12.2004. godine (prvi deo)
 • Novi Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra proizvođača alkoholnih pića
 • Ukinuta je taksa za izravnanje poreskog opterećenja za domaću robu koja se upućuje na AP Kosovo i Metohija

 

Primena propisa o PDV-u
 • Izmene i dopune podzakonskih akata za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Prečišćen tekst Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (“Sl. glasnik RS”, br. 124/04, 139/04 i 5/05)
 • Odgovori na pitanja postavljena na seminaru o primeni Zakona o PDV-u održanom 15.12.2004. godine (prvi deo)

Primena propisa o akcizama

 • Novi Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra proizvođača alkoholnih pića

Evidentiranje pometa preko fiskalnih kasa

Ukinuta je taksa za izravnanje poreskog opterećenja za domaću robu koja se upućuje na AP Kosovo i Metohija
 • Prečišćen tekst Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija (Sl. glasnik RS br. 48/01, 26/02, 139/04 i 5/05)

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe od 1.01.2005.)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa