PDV broj 2/09 od 09.02.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima
 • Oporezivanje prevoznih usluga
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2008. godinu
 • Novi Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima
  • Način i postupak refakcije
 • Oporezivanje prevoznih usluga
  • Način oporezivanja usluga prevoza dobara
  • Način oporezivanja usluga prevoza lica (putnika)
  • Način oporezivanja usluga prevoza sa teritorijom AP Kosovo i Metohija

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2008. godinu
  • Obaveza sastavljanja konačnog obračuna
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna
  • Rok za podnošenje konačnog obračuna akcize
  • Dinarski iznosi i stope akcize u periodu od 1.01.2008. do 31.12.2008.
  • Način sastavljanja konačnog obračuna akcize
 • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize
 • Novi Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Usklađeni iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu duvanu
  • Novi – usklađeni iznosi naknada za upis u registre
  • Novi – usklađeni iznosi naknada za Budžetski fond

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa