PDV broj 2/2010 od 11.02.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza – sporna pitanja iz prakse
  • Pečat kao obavezna sadržina računa za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Izostavljanje pojedinog podatka o nazivu i adresi obveznika PDV-a – izdavaoca ili primaoca dobara ili usluga nije osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pogrešno iskazan podatak o iznosu prethodnog poreza u poreskoj prijavi ne predstavlja osnov za osporavanje prava na prethodni porez
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
 • Vreme odbitka prethodnog poreza
 • Sticanje svojstva obveznika PDV-a pri otpočinjanju delatnosti i obaveza izveštavanja o promeni podataka o ukupnom prometu dobara i usluga

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2009. godinu
  • Obaveza sastavljanja konačnog obračuna
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna
  • Rok za podnošenje konačnog obračuna akcize
  • Dinarski iznosi i stope akcize u periodu od 1.01.2009. do 31.12.2009.
  • Način sastavljanja konačnog obračuna akcize
 • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novi – usklađeni iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu
  • Novi – usklađeni iznosi naknade za upis u registre
  • Novi – usklađeni iznosi naknade za Budžetski fond

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Odložen je rok početka evidentiranja prometa preko fiskalne kase za pojedine delatnosti

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine