PDV broj 2/2012 od 08.02.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize na derivate nafte, alkoholna pića, cigare i cigarilose
 • Novi – usklađeni iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u

SADRŽAJ

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV-u

 • Izmene i dopune odredba zakona koje se odnose na predmet oporezivanja sa PDV-om
 • Izmene i dopune odredaba zakona koji se odnose na obveznika PDV-a
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju mesto prometa usluga
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju vreme prometa dobara i usluga
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju osnovicu poreza na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju stope poreza na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju poreska oslobođenja za PDV
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje se odnose na prethodni porez
 • Izmene i dopune odredaba zakona u vezi sa obavezama koje su obveznici dužni da izvršavaju
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju obavezu izdavanja računa ili drugog dokumenta o izvršenom prometu dobara i usluga
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju refundaciju PDV-a po osnovu kupovine prvog stana

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze  izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
  • Dopune koje se odnose na izdavanje računa u slučajevima kupovine dobara putem bonova, vaučera i sl.
  • Dopune koje se odnose na izdavanje računa o avansnoj uplati
  • Dopune koje se odnose na obavezu izdavanja dokumenta o ispravci naknade za izvršeni promet dobara i usluga
  • Izmene i dopune koje se odnose na sadržinu računa koji se izdaje licima koja imaju pravo na refakciju PDV-a
  • Dopune koje se odnose na izdavanje računa u slučajevima kada obveznik prima jedinstvenu naknadu za promet dobara i usluga koji vrši više lica
  • Dopune koje se odnose na izdavanje računa o uslugama koje se vrše kontinuirano
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize na derivate nafte, alkoholna pića, cigare i cigarilose
 • Nova Lista ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2011. godinu

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novi – usklađeni iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu
 • Novi – usklađeni iznosi naknade za Budžetski fond

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine