PDV broj 2/2014 od 11.02.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Dopune Uredbe o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, cigarete, cigare i cigarilose – u primeni od 20. januara 2014. godine

SADRŽAJ:

SADRŽINA RAČUNA KAO DOKUMENTA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

 • Način izdavanja računa kao dokumenta za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Sadržina PDV računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • PDV račun u elektronskom obliku kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Sadržina avansnog računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Sadržina drugih dokumenata na osnovu kojih se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza za specifične vidove prometa dobara i usluga
  • Obaveza izdavanja avansnog računa i konačnog računa u slučajevima prometa dobara putem pretplate
  • PDV račun o nabavci goriva kod priznavanja prava na odbitak prethodnog poreza
  • Račun kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu usluga gradskog javnog prevoza u Beogradu
  • Slučajevi kada primalac dobara, odnosno korisnik usluge izdaje račun umesto izvršioca prometa dobara, odnosno usluga
  • Sadržina PDV računa kod sukcesivne isporuke dobara ili usluga
  • Sadržina PDV računa kod usluga koje se vrše kontinuirano
  • Tretman internog računa

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Novi – usklađeni dinarski iznosi neto prihoda i imovine roditelja za ostvarivanje refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, kao i novi – usklađeni dinarski iznosi do kojih se može ostvariti refundacija PDV-a pri kupovini hrane i opreme za bebe
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Dopune Uredbe o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, cigarete, cigare i cigarilose – u primeni od 20. januara 2014. godine
  • Usklađeni dinarski iznosi akciza koji se primenjuju od 20.01.2014. godine
  • Usklađeni dinarski iznosi akciza koji se primenjuju od 1.07.2014, 2015. i 2016. 70
  • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine stupili su na snagu 30. januara 2014. godine
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2013. godinu

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Od 25. januara 2014. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa