PDV broj 2/2017 od 09.02.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Određivanje mesta prometa usluga od 1.04.2017. godine
 • Primena posebne (snižene) stope PDV-a na promet ogrevnog drveta i na usluge održavanja zelenih površina
 • Zabrana odbitka prethodnog poreza pri nabavci motocikala
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigare i cigarilose – u primeni od 1. februara 2017. godine

SADRŽAJ:

ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA OD 1.04.2017. GODINE

 • Nov način utvrđivanja mesta prometa usluga, kao opšti slučaj
  • Šta se smatra poreskim obveznikom kojem se usluge pružaju?
  • Pravila za određivanje mesta prometa usluga kao opšti slučaj
  • Pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga kao izuzetak od opšteg slučaja
 • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge koje se najčešće pojavljuju u praksi
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge prevoza
   • Određivanje mesta prometa za usluge prevoza dobara
   • Određivanje mesta prometa za usluge prevoza lica
  • Utvrđivanje mesta prometa za pomoćne usluge u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar i pretovar
  • Utvrđivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava
   • Određivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period
   • Način određivanja mesta prometa za ostale usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava koje nisu na kraći vremenski period

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
 • Primena posebne (snižene) stope PDV-a na promet ogrevnog drveta i na usluge održavanja zelenih površina
  • Primena posebne stope na promet ogrevnog drveta, uključujući brikete, pelet i druga slična dobra od drvne biomase
  • Primena posebne stope na promet usluga održavanja javnih zelenih površina i priobalja
 • Zabrana odbitka prethodnog poreza pri nabavci motocikala
 • Ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza od strane poreskih dužnika iz člana 10. stav 1. tačka 3) i stava 2. Zakona o PDV-u od 1.01.2017. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigare i cigarilose – u primeni od 1. februara 2017. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period januar 2017. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 17.02.2017. godine
 • Sastavljanje šestomesečnog konačnog obračuna akcize na električnu energiju koja je utvrđena na osnovu procenjenih, odnosno sporazumno utvrđenih mesečnih količina električne energije

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Od 11. februara 2017. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Nastanak poreske obaveze
 • Mesto prometa
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Prethodni porez
 • Refundacija kupcu prvog stana

Akcize

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2017. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Prilog 9: Registar poreskih punomoćnika