PDV broj 2/2018 od 10.02.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje akcize na kafu od 1. januara 2018. godine
 • Refakcija i refundacija PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova
 • Sastavljanje mesečnog obračuna akcize za period od 1. do 31. januara 2018. godine – rok za podnošenje je 19. februar 2018. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

SADRŽAJ:

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA KAFU OD 1. JANUARA 2018. GODINE

 • Ko je obveznik akcize na kafu?
 • Šta je predmet plaćanja akcize?
 • Obračunavanje i plaćanje akcize na kafu
 • Oslobođenja od plaćanja akcize na kafu
 • Obaveza sastavljanja obračuna akcize na kafu (obrazac PP OA)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija i refundacija PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku četvrtog kvartala 2017. godine
 • Izmene Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2017)
  • Objavljeno je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje mesečnog obračuna akcize za period od 1. do 31. januara 2018. godine – rok za podnošenje je 19. februar 2018. godine
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja obračuna
  • Način sastavljanja obračuna akcize
   • Način sastavljanja obračuna akcize od strane proizvođača akciznih proizvoda
   • Način iskazivanja podataka u Obrascu PP OA
   • Način podnošenja poreske prijave o mesečnom obračunu akcize
   • Način sastavljanja obračuna akcize od strane pravnih lica iz člana 6. stav 2. Zakona o akcizama
  • Na internet stranici Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave
 • Izmena i dopuna Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period januar 2017. godine – rok za podnošenje prijave je 19.02.2018. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

ROKOVI ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU 15.02.2018. POMERAJU SE NA 19.02.2018. GODINE ZBOG PRAZNOVANJA DANA DRŽAVNOSTI

 • Pomeranje rokova za plaćanje poreskih obaveza

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Mesto prometa
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez
 • PDV nadoknada poljoprivredniku
 • Refundacija PDV-a

Primena propisa o akcizama i duvanu