PDV broj 3/09 od 13.03.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i poreska prijava u sistemu PDV-a Republike Srbije
 • Nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV-a I PORESKA PRIJAVA  U SISTEMU PDV-a REPUBLIKE SRBIJE

 • Poreski period za koji se obračunava PDV i predaje poreska prijava
 • Obračunavanje PDV-a, odnosno utvrđivanje poreske obaveze za odgovarajući poreski period
  • Obaveza vođenja poreske evidencije i njen značaj
 • Obaveza sastavljanja Pregleda obračuna PDV-a i njegov značaj
  • Primer Pregleda obračuna PDV-a
 • Način obračunavanja, odnosno utvrđivanja poreske obaveze za odgovarajući poreski period
  • Način utvrđivanja prethodnog poreza za odgovarajući poreski period
  • Način utvrđivanja poreske obaveze za odgovarajući poreski period
 • Utvrđivanje iznosa prometa dobara i usluga koji je oslobođen od plaćanja PDV-a sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza za odgovarajući poreski period
 • Oblik i sadržina poreske prijave i način iskazivanja podataka u njoj
  • Način iskazivanja podataka u Poreskoj prijavi PPPDV
  • Podaci o iznosu naknade o ostvarenom prometu dobara i usluga
  • Podaci o prethodnom porezu
  • Podaci o poreskoj obavezi
  • Posebne napomene za iskazivanje podataka u poreskoj prijavi za pojedine specifične vidove prometa
PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA
 • Nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
   • Delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase
   • Delatnosti kojima se uvodi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
   • Dinamika početka evidentiranja prometa preko fiskalne kase
   • Delatnosti za koje je ukinuta obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA
  • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
  SLUŽBENA MIŠLJENJA
  • Primena propisa o PDV-u
  • Primena propisa o fiskalnim kasama
  • Porez na premije osiguranja
  PRILOZI
  • Stope poreza na dodatu vrednost
  • Posebna stopa PDV-a od 8%
  • Pregled Službenih miöljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
  • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
  • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
  • Pregled uplatnih računa
  • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
  • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa