PDV broj 3/2012 od 08.03.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sistem i normativna uređenost prethodnog poreza
 • Primena odredaba Zakona o PDV-u o ostvarivanju prava na odbitak prethodnog poreza
 • Specifičnosti u ostvarivanju odbitka prethodnog poreza kod određenih vidova prometa dobara i usluga i zauzeti stavovi u tim slučajevima
 • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza

SADRŽAJ:

PRETHODNI POREZ
– sistem, normativna uređenost, primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima –

 • Sistem i normativna uređenost prethodnog poreza
 • Primena odredaba Zakona o PDV-u o ostvarivanju prava na odbitak prethodnog poreza
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza u celosti
   • Suštinski (materijalni) uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Formalni uslovi za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Račun kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza za pojedine specifične vidove prometa dobara i usluga
  • Delimično priznavanje odbitka prethodnog poreza – podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak –
   • Način i kriterijumi podele prethodnog poreza
  • Zabrana odbitka prethodnog poreza
   • Zabrana odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
   • Zabrana odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke plovnih objekata
   • Zabrana odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta
  • Vreme odbitka prethodnog poreza
  • Obaveza ispravke ostvarenog odbitka prethodnog poreza
   • Ispravka prethodnog poreza zbog izmene poreske osnovice
   • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
  • Iskazivanje prethodnog poreza u poreskoj prijavi
 • Specifičnosti u ostvarivanju odbitka prethodnog poreza kod određenih vidova prometa dobara i usluga i zauzeti stavovi u tim slučajevima
  • Specifičnosti priznavanja prethodnog poreza kod objekata za vršenje delatnosti
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koji se koriste za potrebe zakupljenog poslovnog prostora
  • Ostvarivanje odbitka prethodnog poreza sadržanog u prefakturisanim komunalnim troškovima pri korišćenju poslovnog prostora u zakup
  • Prethodni porez kod prefakturisavanja zajedničkih troškova korišćenja poslovne zgrade
 • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Rokovnik

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine