PDV broj 3/2016 od 8.03.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja
 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

SADRŽAJ:

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Šta je predmet oporezivanja?
 • Ko je obveznik poreza na premije neživotnih osiguranja?
 • Šta je osnovica za obračun poreza na premije osiguranja?
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Nastanak obaveze obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja
 • Način obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja, shodno novom Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja
  • Obrazac PP-PPNO
 • Obaveza vođenja evidencije
  • Katalog šifara vrsti neživotnih osiguranja

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune pravilnika neophodnih za bližu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva? – službeni stavovi Ministarstva finansija

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period februar 2016. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha niskoalkoholnih pića sa sadržinom alkohola od 1,2% vol. do 5% vol. popisanih na dan 31.12.2015.
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
 • Pooštrene su kaznene odredbe za nedozvoljen promet akciznih proizvoda

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Poreski obveznik i poreski dužnik
  • Poreske stope
  • Poreska osnovica
  • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez
  • Izdavanje računa
  • Refakcija PDV-a
  • PDV nadoknada
  • Obaveza vođenja evidencije

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa