PDV broj 4/05 od 04.03.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Plaćanje PDV u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Prodaja derivata nafte putem novčanih bonova
 • Podnošenje zahteva za dobijanje akcizne dozvole za odloženo plaćanje akcize
Plaćanje PDV u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Nova Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Promet dobara i usluga sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM
 • Promet dobara i usluga sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM
 • Oblik, sadržina i način popunjavanja obrazaca u prometu dobara sa APKM
 • Izmene u obračunavanju i plaćanju posebne takse za izravnjanje poreskog opterećenja

Primena propisa o PDV

 • Prodaja derivata nafte putem novčanih bonova

Primena propisa o akcizama

 • Podnošenje zahteva za dobijanje akcizne dozvole za odloženo plaćanje akcize
 • Prodaja cigareta i alkoholnih pića sa zalepljenim akciznim markicama izdatim po ranije važećoj Uredbi o markicama

Primena propisa o fiskalnim kasama

 • Novi propisi o primeni odredaba Zakona o fiskalnim kasama
 • Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica – kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama
 • Uvođenja terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV
 • Plaćanje posebne takse za promet dobara sa APKM

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe od 1.01.2005.)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa