PDV broj 4/09 od 08.04.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na prenos celokupne ili dela imovine, sa i bez naknade ili kao ulog
 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
PRIMENA PROPISA O PDV-u
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
  • Ostvarivanje poreskog oslobođenja na direktan način pri nabavci dobara i korišćenju usluga
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja na posredan način, preko refakcije plaćenog PDV-a
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na prenos celokupne ili dela imovine, sa i bez naknade ili kao ulog
  • Neoporezive isporuke
  • Prenos celokupne ili dela imovine, sa naknadom ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost
  • Iskazivanje prometa koji nije predmet PDV-a

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2009. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Obveznik PDV-a
  • Mesto i vreme prometa
  • Poreska osnovica
  • Poreske stope
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez
  • Promet sa APKM

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa