PDV broj 4/2012 od 03.04.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora
 • Poreski aspekt rashoda nastalog usled proteka roka trajanja proizvoda
 • Evidentiranje u fiskalnoj kasi prometa dobara koji se vrši putem vaučera, poklon čestitki i slično
 • Evidentiranje u fiskalnoj kasi prometa prodaje dobara koji se plaća putem mobilne telefonije – "PlatiMo"

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije,  uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora
  • Način i postupak refakcije plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora
  • Ostvarivanje refakcije akcize plaćene pri kupovini dizel goriva za pogon traktora od strane poljoprivrednih gazdinstava organizovanih kao pravno lice ili preduzetnik
  • Nabavka dizel goriva po regresiranim cenama putem bonova od strane poljoprivrednog gazdinstva čiji je nosilac fizičko lice
  • Ostvarivanje refakcije akcize od strane Ministarstva poljoprivrede plaćene pri kupovini dizel goriva za pogon traktora za bonove uz regresirane cene
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2012. godine
  • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski aspekt rashoda nastalog usled proteka roka trajanja proizvoda
  • Koji je rashod predmet oporezivanja sa PDV-om
  • Poreski aspekt rashoda nastao usled proteka roka trajanja proizvoda
  • Način utvrđivanja rashoda zbog proteka roka trajanja na koji se ne plaća PDV
  • Poreske obaveze po osnovu likvidacije proizvoda kojima je istekao rok trajanja
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Način evidentiranja i označavanja prometa robe na malo u fiskalnoj kasi za specifične slučajeve prodaje i plaćanja za kupljenu robu
  • Evidentiranje prometa dobara koji se vrši putem vaučera, poklon čestitki i slično
  • Evidentiranje prometa prodaje dobara koji se plaća putem mobilne telefonije – „PlatiMo“

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Mesto prometa
  • Nastanak poreske obaveze
  • Poreska osnovica
  • Poreska stopa
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • Promet sa APKM
  • Refundacija PDV-a za kupovinu prvog stana
  • Posebni režimi PDV-a
 • Fiskalne kase