PDV broj 4/2016 od 7.04.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja
 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Sadržina računa i internog obračuna PDV-a i način iskazivanja u poreskoj prijavi PDV-a za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Sadržina i način izdavanja računa o izvršenom prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2016. godine – rok za podnošenje je 20. april 2016. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period mart 2016. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15. april 2016. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete i alkoholna pića
  • Obaveza vođenja evidencije o kontrolnim akciznim markicama i dostavljanje podataka
  • Obaveza dostavljanja obrazaca AM-C i AM-A – kvartalnih izveštaja o preuzetim, utrošenim i vraćenim akciznim markicama
  • Obaveza vraćanja oštećenih akciznih markica i obaveza obračuna akcize po osnovu oštećenih markica iznad propisanih količina
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha cigareta i alkoholnih pića popisanih na dan 1.01.2016. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha niskoalkoholnih pića sa sadržinom alkohola od 1,2% vol do 5% vol popisanih na dan 31.12.2015.
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe
  • Način popunjavanja Obrasca REF-I
  • Način popunjavanja priloga REF-Ia
  • Način popunjavanja priloga REF-Ib

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Mesto prometa
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreske stope
 • Poreska osnovica
 • Prethodni porez
 • Refakcija i refundacija PDV-a
 • PDV nadoknada
 • Promet sa APKM

II. Akcize

III. Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa