PDV broj 4/2019 od 4.04.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Značaj utvrđivanja mesta prometa dobara i usluga sa posebnim osvrtom na utvrđivanje mesta prometa usluga – problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija –
 • Dopunjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, april 2019.)“.

SADRŽAJ:

ZNAČAJ UTVRĐIVANJA MESTA PROMETA DOBARA I USLUGA SA POSEBNIM OSVRTOM  NA UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA – problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija 

 • Način određivanja mesta prometa dobara
  • Mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra šalju, odnosno prevoze primaocu
  • Mesto prometa dobara u slučaju ugradnje ili montaže dobra
  • Mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra ne otpremaju, odnosno prevoze  
  • Mesto prometa dobara kod isporuke vode, električne energije, gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
  • Mesto prometa dobara u slučaju komisione ili konsignacione prodaje
  • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju određivanja mesta prometa dobara
 • Način određivanja mesta prometa kod usluga
  • Određivanje mesta prometa usluga kao opšti slučaj
  • Određivanje mesta prometa kao izuzetak od opšteg pravila
  • Način određivanja mesta prometa za usluge koje se najčešće pojavljuju u praksi  
  • Utvrđivanje mesta prometa za pomoćne usluge u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar i pretovar
  • Utvrđivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge radova na pokretnim stvarima
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i usluge prevođenja u pisanom obliku
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge ekonomske propagande
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge posredovanja
  • Način određivanja mesta prometa za usluge u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti
  • Tabelarni pregled izuzetaka kod određivanja mesta prometa usluga
  •  Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju određivanja mesta prometa usluga

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Dopunjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. april 2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. marta 2019. – rok za podnošenje obračuna je 15.04.2019. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana
 • Pravilnik o uslovima za stručno rukovođenje procesom prerade duvana

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U APRILU 2019. GODINE

 • Podsetnik

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori u vezi sa primenom PDV-a

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOG

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini