PDV broj 5/08 od 14.05.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u carinski dozvoljenim postupcima ili upotrebi carinske robe
  • Poreski tretman stavljanja robe u carinski postupak
  • Poreski tretman unošenja robe u slobodnu zonu
  • Poreski tretman unošenja strane robe u slobodne carinske prodavnice
OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV-A U CARINSKI DOZVOLJENIM POSTUPCIMA ILI UPOTREBI CARINSKE ROBE
 • Poreski tretman stavljanja robe u carinski postupak
  • Poreski tretman stavljanja robe u slobodan promet
  • Poreski tretman robe u postupku tranzita
  • Poreski tretman robe u postupku carinskog skladištenja
  • Poreski tretman robe u carinskom postupku aktivnog oplemenjivanja
  • Poreski tretman robe u postupku prerade pod carinskom kontrolom
  • Poreski tretman robe u postupku privremenog uvoza
  • Poreski tretman uvoza robe koja je izvezena pa se u zemlju vraća kao neprodata ili zato što ne odgovara obavezama iz ugovora
 • Poreski tretman unošenja robe u slobodnu zonu
 • Poreski tretman unošenja strane robe u slobodne carinske prodavnice
  • Smeštaj robe u SCP
 • Plaćanje obračunatog PDV-a pri uvozu dobara
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza obračunatog pri uvozu dobara

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa