PDV broj 5/2010 od 07.05.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način utvrđivanja rashoda na koji se ne plaća PDV, odnosno na koji se plaća PDV

SADRŽAJ

TEMA BROJA
PORESKI TRETMAN RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) DOBARA

 • Koji je rashod predmet oporezivanja sa PDV-om?
  • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV
  • Primer Pravilnika o utvrđivanju količine rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća PDV
 • Način utvrđivanja rashoda na koji se ne plaća PDV, odnosno na koji se plaća PDV
  • Utvrđivanje količina rashoda dobara
  • Razgraničenje utvrđenih količina rashoda dobara na količine na koje se ne plaća PDV i na količine na koje plaća PDV
   • Način utvrđivanja količina rashoda na koje se PDV ne plaća
   • Mogućnost izbora kriterijuma za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV
   • Sporna pitanja iz prakse u vezi sa primenom Normativa rashoda za utvrđivanje količina rashoda na koji se ne plaća PDV
   • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
   • Poreski tretman rashoda dobara zbog dejstva više sile
  • Utvrđivanje količina rashoda dobara na koji se plaća PDV
   • Šta je osnovica za obračun PDV-a na rashod dobara?
   • Po kojoj stopi se vrši obračun PDV?
   • Kada se vrši obračunavanje PDV-a na utvrđeni rashod?
   • Način iskazivanja obračunatog PDV-a na rashod dobara u poreskoj evidenciji i poreskoj prijavi
 • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Primena posebne (snižene) stope PDV-a na promet albuma sa samolepljivim sličicama
 • Nastanak poreske obaveze za usluge parking prostora koje se naplaćuju posredstvom mobilne telefonije
 • Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Obaveza evidentiranja ostvarenog prometa usluga izdavanja stambenog i drugog prostora u zakup, mesečno, uplatom preko tekućeg računa

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine