PDV broj 5/2014 od 14.05.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman prometa građevinskih objekata, uključujući i izgradnju građevinskih objekata od 1. januara 2013. godine
 • Od 1. jula 2014. godine podnošenje poreske prijave za PDV elektronskim putem je obaveza za sve obveznike PDV-a

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, UKLJUČUJUĆI I IZGRADNJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA OD 1. JANUARA 2013. GODINE

 • Poreski tretman prvog prenosa raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, uključujući i prvi prenos raspolaganja vlasničkih udela na novoizgrađenim građevinskim objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata
  • Poreski tretman prvog prenosa raspolaganja na građevinskim objektima i ekonomski deljivim celinama čija je izgradnja započeta pre 1. januara 2005. godine a završena posle 1. januara 2005. godine
 • Poreski aspekt drugog i svakog narednog prenosa prava rasplaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i prvog i svakog narednog prenosa prava raspolaganja na građevinskim objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata koji nisu novoizgrađeni
  • Poreski aspekt drugog i svakog narednog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, uključujući i prenos vlasničkih udela na tim objektima
  • Poreski aspekt prvog i svakog narednog prenosa prava raspolaganja na građevinskim objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, uključujući i prenos  vlasničkih udela na tim objektima koji nisu novoizgrađeni
 • Poreski aspekt izgradnje građevinskih objekta
  • Koje uslove treba ispuniti da bi primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva imao status poreskog dužnika?
  • Prava i obaveze poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga u prometu dobara i usluga u oblasti građevinarstva

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • 1. Od 1. jula 2014. godine podnošenje poreske prijave za PDV elektronskim putem je obaveza za sve obveznike PDV-a
  • Način i postupak podnošenja poreske prijave u elektronskom obliku
   • Podnošenje prijave za elektronsko poslovanje
   • Dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski potpis
  • Postupak popunjavanja i podnošenja elektronske prijave za PDV
 • 2. Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa