PDV broj 5/2015 od 8.05.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Posebna (snižena) poreska stopa poreza na dodatu vrednost – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

SADRŽAJ:

POSEBNA (snižena) PORESKA STOPA POREZA NA DODATU VREDNOST
– obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima –

 • Obuhvat posebne (snižene) stope PDV-a od 10%, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
  • Šta se smatra đubrivima, sredstvima za zaštitu bilja, semenom za reprodukciju, sadnim materijalom, kompostom sa micelijumom, kompletnom krmnom smešom za ishranu stoke i živom stokom, čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?
  • Šta se smatra udžbenicima i nastavnim sredstvima čiji se promet oporezuje po posebnoj (sniženoj) stopi od 10%?
  • Šta se smatra monografskim i serijskim publikacijama čiji se promet oporezuje po posebnoj (sniženoj) stopi od 10%?

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju (nastavak teme iz broja 4/2015 časopisa “PDV”)
  • Način i postupak ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju
   • Ko ima pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova u unutrašnjem rečnom saobraćaju?
   • Uslovi koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize
   • Postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju
    • Način popunjavanja Obrasca REF-BP
   • Knjiženje ostvarene refakcije plaćene akcize

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa