PDV broj 5/2016 od 6.05.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Značaj određivanja mesta prometa dobara i usluga
 • Obaveza vođenja posebnih evidencija o PDV-u
 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

SADRŽAJ:

ZNAČAJ ODREĐIVANJA MESTA PROMETA DOBARA I USLUGA

 • Mesto prometa dobara
  • Mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra šalju, odnosno prevoze primaocu
  • Mesto prometa u slučaju ugradnje ili montaže dobra
  • Mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra ne otpremaju, odnosno ne prevoze
  • Mesto prometa dobara kod isporuke električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
  • Mesto prometa dobara u slučaju komisione ili konsignacione prodaje
 • Mesto prometa usluga
  • Usluge čije se mesto prometa određuje prema mestu sedišta, odnosno prebivališta primaoca usluge
   • Usluge iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava na osnovu “rent a car” ugovora
   • Usluge pružanja telekomunikacionih usluga
   • Usluge preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od vršenja neke delatnosti ili korišćenja nekog prava
   • Usluge u oblasti ekonomske propagande
   • Usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih prava, prava na patente, licence, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine
   • Usluge bankarskog, finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja i reosiguranja, osim iznajmljivanja sefova
   • Usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga
   • Usluge obrade podataka i ustupanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu, kao i davanja informacija telefonom ili na drugi način
   • Usluge stavljanja na raspolaganje osoblja
    • Usluge ustupanja igrača (transfer igrača sportskih klubova)
   • Usluge kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava
   • Usluge pružene elektronskim putem, kao i radio-televizijske usluge

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obaveza vođenja posebnih evidencija o PDV-u
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period april 2016. godine

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska osnovica
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izdavanje računa
 • Prevoz putnika autobusima koji vrši strano lice

II. Akcize

III. Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa