PDV broj 6/2013 od 09.05.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje komunalnih usluga
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Donet je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Oporezivanje komunalnih usluga
  • Hronologija oporezivanja komunalnih usluga
  • Oporezivanje komunalnih usluga od 1. oktobra 2012. godine
   • Promene u oporezivanju kod proizvodnje i snabdevanja parom i toplom vodom
   • Promene u oporezivanju usluga održavanja ulica, puteva i drugih javnih površina i javne rasvete u gradovima i drugim naseljima
   • Promene u oporezivanju usluga prevoza putnika u gradskom saobraćaju
  • Sporna pitanja iz prakse u oporezivanju komunalnih usluga od 1. oktobra 2012. godine
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Naknadno ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte
   • Obuhvat prava na naknadno ostvarivanje odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
   • Obaveza ispravke naknadno ostvarenog dela prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte
   • Mogućnost naknadnog ostvarivanja prava na odbitak dela prethodnog poreza od strane sticaoca imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u
  • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV-a
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
  • Ostvarivanje prava na reakciju plaćene akcize za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, tj. za gasna ulja koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije
   • Obrasci REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb
  • Ostvarivanje prava na reakciju plaćene akcize za derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe
  • Obrasci REF-I, REF-Ia i REF-Ib
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe
  • Usklađivanje odredaba pravilnika sa nastalim izmenama i dopunama u ostvarivanju refakcije plaćene akcize
   • Obrasci REF-T, REF-BP i REF-G
  • Preciziranje odredaba koje uređuju uslove za ostvarivanje refakcije plaćene akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa