PDV broj 6/2016 od 7.06.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog)
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2016. godine

SADRŽAJ:

ISPORUKE DOBARA I USLUGA KOJE NISU PREDMET PDV-a (NEOPOREZIVE ISPORUKE)- način utvrđivanja i iskazivanja sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog)

 • Promet dobara i usluga koji prividno imaju obeležja isporuke, ali ne ispunjavaju sve uslove propisane za oporezivu isporuku
  • “Prefakturisavanje troškova”
 • Promet dobara i usluga koji sadrži sva svojstva oporezive isporuke ali je uprkos tome izuzet od oporezivanja
  • Zamena dobara u garantnom roku
  • Besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu, kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta državnog organa, koji nije predmet oporezivanja sa PDV
  • Davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti koje nije predmet oporezivanja sa PDV-om
 • Prenos celokupne ili dela imovine, sa naknadom ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost
  • Šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u?
  • Obaveze koje su dužni da izvršavaju prenosioci i sticaoci celokupne ili dela imovine
  • Mogućnost naknadnog ostvarivanja prava na odbitak dela prethodnog poreza od strane sticaoca imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. jun 2016. godine
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva je od 1. do 15. jula 2016. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period maj 2016. godine
 • Sastavljanje šestomesečnog konačnog obračuna akcize na električnu energiju koja je utvrđena na osnovu procenjenih, odnosno sporazumno utvrđenih mesečnih količina električne energije
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2016. godine
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika