PDV broj 7/07 od 09.07.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Proširenje liste dobara čiji se promet oporezuje po sniženoj poreskoj stopi i preciziranje odredaba koje uređuju oporezivanje po sniženoj poreskoj stopi
  • Proširenje liste dobara i usluga koje su oslobođene od plaćanja PDV-a i preciziranje odredaba koje uređuju poreska oslobođenja
  • Povećanje praga oporezivanja za sticanje i prestanak svojstva obveznika PDV-a
  • Refundacija (povraćaj) plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana
  • Izmene kod određivanja vremena prometa usluga
  • Izmene odredaba o osnovici za PDV
  • Izmene odredaba koje uređuju ispravku prethodnog poreza za opremu i objekte
  • Preciziranje odredaba ZPDV koje su se u praksi različito tumačile i primenjivale
Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Proširenje liste dobara čiji se promet oporezuje po sniženoj poreskoj stopi i preciziranje odredaba koje uređuju oporezivanje po sniženoj poreskoj stopi
 • Proširenje liste dobara i usluga koje su oslobođene od plaćanja PDV-a i preciziranje odredaba koje uređuju poreska oslobođenja
 • Povećanje praga oporezivanja za sticanje i prestanak svojstva obveznika PDV-a
 • Refundacija (povraćaj) plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana
 • Izmene kod određivanja vremena prometa usluga
 • Izmene odredaba o osnovici za PDV
 • Izmene odredaba koje uređuju ispravku prethodnog poreza za opremu i objekte
 • Preciziranje odredaba ZPDV koje su se u praksi različito tumačile i primenjivale
 • Ostale izmene

Primena propisa o PDV-u

 • Izmene i dopune podzakonskih akata za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost

   

  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
  2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
  3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV
  4. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o utvrđivanju šta se smatra promenom namene stambenog objekta, kao i o načinu i postupku utvrđivanja i plaćanja razlike PDV u slučaju promene namene stambenog objekta

Primena propisa o akcizama

 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Najnovije izmene i dopune pravilnika za primenu Zakona o akcizama

   

  1. Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C
  2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo,
   načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje
   ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta
  3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
  4. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i o načinu vođenja registra
   prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornog vozila
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2007. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2007. godine
 7. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2007. godini
 8. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 9. Pregled uplatnih računa
 10. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa