PDV broj 7/2011 od 06.07.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način sprovođenja ispravke PDV-a pri uvozu dobara

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Način sprovođenja ispravke PDV-a pri uvozu dobara
  • Način sprovođenja ispravke poreske osnovice i prethodnog poreza pri uvozu dobara
  • Pravo na povraćaj novčanih sredstava po osnovu naknadnog smanjenja plaćenog PDV-a ili oslobađanja od obaveze plaćanja PDV-a po aktu carinskog organa
   • Instrukcija u vezi sa postupkom povraćaja više plaćenog poreza na dodatu vrednost pri uvozu dobara
 • Obaveze i prava poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV-u
  • Primalac dobara i usluga kao poreski dužnik
  • Obaveze koje je poreski dužnik – primalaca dobara i usluga dužan da izvršava
  • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu obračunatog PDV-a u svojstvu poreskog dužnika
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja na posredan način, preko refakcije plaćenog PDV-a

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Pravilnika o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2011. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
  • Podaci o izdatim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama
  • Podaci o količini proizvedenih cigareta i alkoholnih pića
  • Podaci o količini cigareta i alkoholnih pića koje su stavljene u promet
  • Posebna obaveza za obveznike fizička lica – proizvođače alkoholnih pića
  • Podaci o količini proizvedenog i prodatog dizel-goriva i lož ulja
 • Obaveza dostavljanja podataka o uvezenim akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine