PDV broj 7/2016 od 6.07.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ponovo je izmenjen stav Ministarstva finansija po pitanju poreskog tretmana ustupanja igrača (transfer igrača sportskih klubova)
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva ističe 15. jula 2016. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu – polugodišnji izveštaji

SADRŽAJ:

PONOVO JE IZMENJEN STAV MINISTARSTVA FINANSIJA PO PITANJU PORESKOG TRETMANA USTUPANJA IGRAČA (TRANSFER IGRAČA SPORTSKIH KLUBOVA)

 • Period od početka primene Zakona o PDV-u (1.01.2005. godine) do 10.07.2013. godine
 • Period od 10.07.2013. godine do 31.03.2016. godine
 • Objašnjenje o poreskom tretmanu ustupanja igrača na neodređeno vreme (transfer igrača) sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost (broj 430-01-369/2013-01 od 10.07.2013. godine)
 • Od 31.03.2016. godine
 • Objašnjenje o mestu prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno, odnosno određeno vreme, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost (broj 011-00-01325/2015-04 od 31.03.2016. godine)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva ističe 15. jula 2016. godine
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. jul 2016. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine – rok za podnošenje je 20. jul 2016. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete i alkoholna pića
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha cigareta i alkoholnih pića popisanih na dan 1.01.2016. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha niskoalkoholnih pića sa sadržinom alkohola od 1,2% vol do 5% vol popisanih na dan 31.12.2015.
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period jun 2016. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15. jul 2016. godine

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu – polugodišnji izveštaji

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Mesto prometa
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Prethodni porez
 • Izdavanje računa
 • Refakcija PDV-a

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika