PDV broj 7/2018 od 12.07.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

Podnošenje poreske prijave PDV od 1.07.2018. godine, formiranje evidencije o PDV-u i sačinjavanje pregleda obračuna PDV-a za svaki poreski period /u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV – čija je primena počela 1. jula 2018. godine/
– nastavak teme iz broja 6/2018 –

 • Obaveza podnošenja Pregleda obračuna PDV-a za svaki poreski period
 • Oblik Pregleda obračuna PDV-a
 • Sadržina i način popunjavanja Obrasca POPDV
  • Iskazivanje podataka u delu koji se odnosi na podnosioca
  • Iskazivanje podataka u delu koji se odnosi na promet dobara i usluga i drugim aktivnostima od značaja za utvrđivanje poreske obaveze
   • Iskazivanje podataka u delu 1. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 2. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 3. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 3a Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 4. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 5. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 6. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 7. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 8. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 9. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 9a Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 10. Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 11. Obrasca POPDV
  • Obrazac POPDV (sa označenim brojevima strana teksta na kojima se nalaze objašnjenja za popunjavanje rednih brojeva obrasca)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30.07.2018. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.06.2018. godine – rok za podnošenje obračuna je 16.07.2018. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine – u primeni od 7. jula 2018. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 7. jula 2018. godine

PODSETNIK

 • Podsednik na obaveze podnošenja poreskih prijava i drugih obrazaca u julu 2018. godine
 • Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

II. Akcize

PRILOZI

 • Prilog br. 1: Pregled iznosa i stopa akciza u 2018. godini
 • Prilog br. 2: Registar poreskih punomoćnika