PDV broj 8/05 od 08.07.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pojam prethodnog poreza, način utvrđivanja i evidentiranja i način iskazivanja u poreskoj prijavi
 • Izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Subvencionisanje nabavke tarminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase
Pojam prethodnog poreza, način utvrđivanja i evidentiranja

i način iskazivanja u poreskoj prijavi

Primena propisa o PDV-u

 • Izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

Primena propisa o akcizama

 • Iznos minimalne akcize na duvanske proizvode
 • Nova podzakonska akta za primenu Zakona o akcizama
 • Nova Lista ostalih derivata nafte
 • Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe
 • Refakcija plaćene akcize na motorni benzin i dizel gorivo koje je prodato i otpremljeno na teritoriju APKM
 • Izmene i dopune podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama
 • Uredba o izmeni Uredbe o markicama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencije, dostavljanju podataka i sastavljanja obračuna akcize
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2005. godine
 • Novi iznosi akcize
 • Novi – usklađeni dinarski iznosi akciza
 • Usklađeni dinarski iznosi akcize na cigarete iz člana 40a st. 2. i 3. Zakona o akcizama koji se primenjuju od 2007. godine

Primena propisa o fiskalnim kasama

 • Subvencionisanje nabavke tarminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase

Službena mišljenja

 • Porez na dodatu vrednost

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2005. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa