PDV broj 8/08 od 01.08.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost - normativna uređenost, primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
PORESKA OSNOVICA POREZA NA DODATU VREDNOST – NORMATIVNA UREĐENOST, PRIMENA, PROBLEMI U PRAKSI I ZAUZETI STAVOVI PO SPORNIM PITANJIMA I RAZLIČITIM POSTUPANJIMA
 • Pojam poreske osnovice
 • Poreska osnovica PDV-a i način njenog utvrđivanja
  • Naknada kao poreska osnovica
  • Načelo „bruto metode“
 • Posebne vrste poreske osnovice
  • Poreska osnovica u prometu dobara i usluga koji se vrši bez naknade
  • Razmena dobara i usluga za druga dobra i usluge
  • Poreska osnovica u prometu dobara koji se oporezuje po posebnom režimu
  • Poreska osnovica kod prevoza putnika od strane stranog lica
 • Naknadna promena poreske osnovice
  • Ispravka poreske osnovice zbog smanjenja naknade
  • Ispravka poreske osnovice zbog povećanja naknade
  • Ispravka osnovice zbog kursnih razlika i efekata primene valutne klauzule
 • Specifičnosti utvrđivanja poreske osnovice kod posebnih vidova naknada
  • Poreska osnovica kod usluga zakupa poslovnog prostora
  • Poreska osnovica kod špediterskih usluga
  • Poreska osnovica kod komunalnih usluga
  • Poreska osnovica pri prodaji dobara na rate
  • Naknade štete
 • Poreska osnovica pri uvozu dobara
PRIMENA PROPISA O PDV-U
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
SLUŽBENA MIŠLJENJA
 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreske stope
  • Poreska osnovica
  • Poreska osnovica pri uvozu dobara
  • PDV nadoknada
  • Refakcija PDV za kupovinu prvog stana

PRILOZI

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Posebna taksa koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa