PDV broj 8/2011 od 08.08.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman prenosa prava na nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman prenosa prava na nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga
  • Poreski aspekt posla finansijskog lizinga nepokretnosti
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu posla finansijskog lizinga nepokretnosti
 • Tretman elektronskog dokumenta o izvršenom prometu dobara i usluga pri utvrđivanju poreske obaveze za PDV i ostvarivanju prava na odbitak prethodnog poreza
 • Obaveza ispravke prethodnog poreza u slučaju prodaje rekonstruisanog, adaptiranog ili dograđenog građevinskog objekta
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga za potrebe rekonstrukcije ili adaptacije poslovnog objekta
  • Pravo na odbitak prehodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga za potrebe dogradnje poslovnog objekta
  • Rezime
 • Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za drugi kvartal 2011. godine je do kraja avgusta 2011. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene duvanskih prerađevina

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novi – usklađeni iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine