PDV broj 8/2012 od 03.08.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primena propisa o PDV-u – najčešća pitanja iz prakse i odgovori na ta pitanja
 • Iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine po novoj metodologiji
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Najčešća pitanja iz prakse i odgovori na ta pitanja
  • Predmet oporezivanja (čl. 3-6. Zakona o PDV-u)
  • Mesto prometa dobara i usluga (čl. 11. i 12. Zakona o PDV-u)
  • Poreski obveznik i poreski dužnik (čl. 8-10. Zakona o PDV-u)
  • Poreske stope (član 23. Zakona o PDV-u)
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  • Ko ima pravo na refakciju PDV-a?
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA 

 • Iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine po novoj metodologiji
  • Koncept minimalne akcize do 31.12.2011. godine
  • Koncept minimalne akcize od 1.01.2012. godine
  • Iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine koji su u primeni od 21. jula 2012. godine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU 

 • Novi – usklađeni iznosi naknade koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA 

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI 

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine