PDV broj 8/2014 od 8.08.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman iskazivanja rashoda – kalo, rastur, kvar i lom
 • Nov način uređivanja kaznenih odredbi zbog povreda odredaba Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 30. jula 2014. godine

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN ISKAZIVANJA RASHODA – KALO, RASTUR, KVAR I LOM
(nastavak teme iz broja 7/2014 časopisa “PDV”)

 • Poreski aspekt iskazivanja rashoda (kalo, rastur, kvar i lom)
  • Koji je rashod (kalo, rastur, kvar i lom) predmet oporezivanja sa PDV-om?
  • Način utvrđivanja rashoda na koji se ne plaća PDV, odnosno na koji se plaća PDV
  • Sporna pitanja iz prakse u vezi sa primenom Normativa rashoda za utvrđivanje količina rashoda na koji se ne plaća PDV
  • Način iskazivanja obračunatog PDV-a na rashod dobara u poreskoj evidenciji i poreskoj prijavi
 • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
 • Poreski tretman rashoda dobara zbog dejstva više sile

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Nov način uređivanja kaznenih odredbi zbog povreda odredaba Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 30. jula 2014. godine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Od 6. avgusta 2014. godine u primenu su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik
 • Poreska osnovica
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa