PDV broj 8/2015 od 10.08.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Plaćanje PDV-a i akciza u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama, sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 8. avgusta 2015. godine

SADRŽAJ:

PLAĆANJE PDV-a I AKCIZA U PROMETU DOBARA I USLUGA SA AP KOSOVO I METOHIJA

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA SA APKM POREZOM NA DODATU VREDNOST

 • Promet dobara i usluga sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM
 • Promet dobara i usluga sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE U PROMETU SA APKM

 • Promet akciznih proizvoda sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM
 • Promet akciznih proizvoda sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM
 • Prilog: Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-473/2013 od 18.12.2013.

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama, sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o akcizama
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
  • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 8. avgusta 2015. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Od 6. avgusta 2015. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA VEZANA ZA PRIMENU PROPISA O PDV-U

 • Predmet oporezivanja
 • Mesto prometa
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska osnovica
 • Poreske stope
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa