PDV broj 8/2016 od 12.08.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Strano lice kao obveznik i poreski dužnik PDV-a i obračunavanje i plaćanje PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga koje vrši strano lice koje nije odredilo poreskog punomoćnika
 • Refakcija i refundacija PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
 • Od 5. avgusta 2016. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SADRŽAJ:

STRANO LICE KAO OBVEZNIK I PORESKI DUŽNIK PDV-a I OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV-a ZA OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJE VRŠI STRANO LICE KOJE NIJE ODREDILO PORESKOG PUNOMOĆNIKA

 • Strano lice kao obveznik i poreski dužnik PDV-a
  • Obaveza određivanja poreskog punomoćnika
  • Koje obaveze je poreski punomoćnik dužan da izvršava u ime i za račun stranog lica i način njihovog izvršavanja?
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga koje vrši strano lice koje nije odredilo poreskog punomoćnika
  • Registar poreskih punomoćnika kojima je odobreno punomoćstvo u smislu člana 10a Zakona o PDV-u
  • Šta se smatra oporezivim prometom dobara i usluga koje vrši strano lice koje nije odredilo poreskog punomoćnika po osnovu kojeg primalac dobara i usluga stiče svojstvo poreskog dužnika?
  • Obaveze koje je poreski dužnik – primalac dobara i usluga dužan da izvršava
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu obračunatog PDV-a u svojstvu poreskog dužnika
   • Objašnjenje Ministarstva finansija o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o porezu na dodatu vrednost i njegovom evidentiranju za obavezu plaćanja PDV (broj 011-00-1180/2015-04 od 23.05.2016. godine)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija i refundacija PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period jul 2016. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15.08.2016.

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Od 5. avgusta 2016. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez
 • Refakcija PDV-a

Akcize

Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa