PDV broj 9/08 od 09.09.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
 • Dopremanje i otpremanje akciznih proizvoda u, odnosno iz akciznih skladišta
 • Novi – usklađeni iznosi naknada za upis u registre

PRIMENA PROPISA O PDV-U

 • Poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara
 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja po osnovu izvoza robe
 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja pri izvozu robe u svoje ime i za svoj račun
 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja pri izvozu robe preko posrednika (komisioni izvoz)
 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja pri izvozu robe kada robu otprema sam inostrani primalac
 • Poresko oslobođenje na primljeni avans za budući izvoz
  • Poreski tretman prometa dobara stranom licu u zemlji bez prelaska carinske linije
  • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge koje su neposredno povezane sa izvozom dobara
 • Otpremanje dobara na teritoriju AP Kosovo i Metohija
  • Način i postupak otpremanja dobara na APKM i način ostvarivanja poreskog oslobođenja
  • Oblik i sadržina Evidencionog lista i način njegovog popunjavanja

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
 • Dopremanje i otpremanje akciznih proizvoda u, odnosno iz akciznih skladišta
  • Obaveze koje je imalac akcizne dozvole dužan da izvršava u pogledu dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište
  • Obaveze koje je imalac akcizne dozvole dužan da izvršava u pogledu otpremanja akciznih proizvoda iz akciznog skladišta

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novi – usklađeni iznosi naknada za upis u registre

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Poreske stope
  • Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Poresko oslobođenje pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • PDV nadoknada poljoprivredniku
  • Refakcija PDV
  • Promet sa APKM
PRILOZI
 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Posebna taksa koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa