PDV broj 9/09 od 10.09.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreska osnovica kod usluga zakupa poslovnog prostora
 • Poreska osnovica kod ulaganja u zakupljeni poslovni prostor
 • Režijski troškovi korišćenja zakupljenog poslovnog prostora kao osnovica PDV-a
 • Način iskazivanja poreske osnovice
 • Poreski tretman prefakturisavanja zajedničkih troškova korišćenja poslovne zgrade
 • Primena snižene poreske stope PDV-a za usluge prevoza putnika u gradskom saobraćaju
 • Primena propisa o fiskalnim kasama - primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima (nastavak teksta iz br. 8/09 i7/09 časopisa "PDV")

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreska osnovica kod usluga zakupa poslovnog prostora
 • Poreska osnovica kod ulaganja u zakupljeni poslovni prostor
 • Režijski troškovi korišćenja zakupljenog poslovnog prostora kao osnovica PDV-a
 • Način iskazivanja poreske osnovice
 • Poreski tretman prefakturisavanja zajedničkih troškova korišćenja poslovne zgrade
 • Ostvarivanje pravana odbitak prethodnog poreza
 • Poreska osnovica kod usluga zakupa poslovnog prostora bez naknade
 • Poreska osnovica za usluge izdavanja poslovnog prostora u zakup, kada je zakupodavac fizičko lice
 • Subvencija kao element poreske osnovice
 • Iznosi koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog lica (“prolazne stavke”) kao element poreske osnovice
 • Primena snižene poreske stope PDV-a za usluge prevoza putnika u gradskom saobraćaju

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima (nastavak teksta iz br. 8/09 i7/09 časopisa “PDV”)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Predmet oporezivanja
 • Poreska osnovica
 • Poreske stope
 • Mesto prometa
 • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poresko oslobođenje pri uvozu dobara
 • Prethodni porez
 • Sadržina računa
 • Poreska prijava za PDV
 • Refakcija PDV-a stranom državljaninu
 • Primena propisa o akcizama
 • Uvoz cigareta koje su obeležene markicama strane zemlje
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
 • Evidentiranje prometa pružanja usluga posredovanja između turističkih agencija
 • Evidentiranje prometa prodaje autobuskih karata
 • Prodaja vaučera putem interneta

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa