PDV broj 9/2011 od 08.09.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izdavanje računa

SADRŽAJ

PRIMENA ODREDBE ČLANA 44. ZAKONA O PDV-u
(izdavanje računa)

 • Obaveza plaćanja PDV-a po osnovu stava 1. člana 44. Zakona o PDV-u, u slučaju kada je u računu iskazan veći iznos PDV-a nego što je Zakonom propisano
 • Obaveza plaćanja PDV-a po osnovu stava 3. člana 44. Zakona o PDV-u, u slučaju kada lice iskaže PDV u računu, a nije obveznik PDV-a ili nije izvršilo promet dobara i usluga ili nema pravo iskazivanja PDV-a
  • Slučajevi koji dovode do obaveze uplate iskazanog PDV-a u računu ili drugom dokumentu
 • Sporni slučajevi iz prakse u primeni odredbe člana 44. Zakona o PDV-u
  • Iskazivanje PDV-a u računu za izvršeni promet koji ne podleže oporezivanju u smislu odredbe člana 6. Zakona o PDV-u
  • Iskazivanje PDV-a u računu za izvršeni promet dobara i usluga čije je mesto prometa, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona o PDV-u inostranstvo, a koji ne podleže oporezivanju

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 •  Način i postupak refakcije plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora
  • Ko ima pravo nabavke dizel goriva za pogon traktora sa pravom refakcije plaćene akcize?
  • Uslovi za ostvarivanje refakcije dizel goriva za pogon traktora
  • Način i postupak refakcije plaćene akcize na dizel gorivo
 • Realizacija garancije banke koju podnosi uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića prilikom izdavanja akciznih markica u slučaju kada su podignute akcizne marke izgubljene ili iz drugih objektivnih razloga nisu opravdane
 • Plaćanje akcize u prometu akciznih proizvoda sa AP Kosovo i Metohija
  • Plaćanje akcize na otpremanje akciznih proizvoda sa teritorije Republike Srbije van teritorije APKM na teritoriju APKM
  • Plaćanje akcize na dopremanje akciznih proizvoda sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van teritorije APKM

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine