PDV broj 9/2016 od 07.09.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Kako utvrditi da promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV-a spada u oblast građevinarstva, za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 18. avgusta 2016. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

SADRŽAJ:

KAKO UTVRDITI DA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV-a SPADA U OBLAST GRAĐEVINARSTVA, ZA KOJI JE PORESKI DUŽNIK OBVEZNIK PDV-a – PRIMALAC DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA?

 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva na koji se odnosi odredba člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-a pri određivanju poreskog dužnika i kako to sa sigurnošću utvrditi?
  • Razvrstavanje delatnosti građevinarstva u Klasifikaciji delatnosti na oblasti, grane i grupe i sadržina i opis poslova tih oblasti, grana i grupa
  • Tabelarni pregled službenih stavova Ministarstva finansija u vezi sa prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Sadržina računa o izvršenom prometu u oblasti građevinarstva
  • Sadržina i način izdavanja računa od strane obveznika PDV-a – izvršioca prometa dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva i iskazivanje podataka u poreskoj prijavi
  • Sadržina i način izdavanja dokumenta o obračunu PDV-a od strane obveznika PDV-a – PRIMAOCA prometa dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva i način iskazivanja podataka u poreskoj prijavi
 • Način i postupak ispravljanja grešaka pri određivanju poreskog dužnika u prometu iz oblasti građevinarstva
  • Način ispravke u slučaju kada obveznik – izvršilac radova pogrešno odredi da radovi koje je izvršio ne spadaju u oblast građevinarstva za koje je poreski dužnik primalac tih radova, pa po tom osnovu obračuna PDV
  • Način ispravke u slučaju kada je obveznik PDV-a – izvršilac radova pogrešno odredio da radovi koje je izvršio spadaju u oblast građevinarstva za koje je poreski dužnik – primalac tih radova, pa po tom osnovu nije obračunao PDV

PRIM​ENA PROPISA O PDV-u

 • Primena odredbe člana 49. stav 7. Zakona o PDV-u u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrše strani prevoznici

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 18. avgusta 2016. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 18.08.2016. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period avgust 2016. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15.09.2016.
 • Sastavljanje šestomesečnog konačnog obračuna akcize na električnu energiju koja je utvrđena na osnovu procenjenih, odnosno sporazumno utvrđenih mesečnih količina električne energije
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika