Poseban kolektivni ugovor za državne organe 2018

0.00  RSD

Nema na zalihama

PKU za državne organe (sa Aneksom PKU)

 

SADRŽAJ:

 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE
 • ANEKS POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE
   

Detaljan Sadržaj:

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/15, 50/15 – Aneks, 20/18 – dr. propis,20/18, 34/18 – izmene Aneksa)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1 do čl. 3.)

II. RADNI ODNOSI (član 4.)

III. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE (čl. 5. i čl. 6)

IV. RADNO VREME (čl. 7. do čl. 10.)

 • Puno radno vreme (član 7.)
 • Raspored radnog vremena zaposlenog (član 8.)
 • Skraćeno radno vreme (čl. 9. i čl. 10.)

V. ODMORI I ODSUSTVA

 • Odmor u toku dnevnog rada (član 11.)
 • Merila za utvrđivanje godišnjeg odmora (čl. 12. do čl. 12b)
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor (član 13.)
 • Plaćeno odsustvo (član 14.)
 • Neplaćeno odsustvo (član 15.)

VI. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (čl. 16. do čl. 26.)

 • Obaveze poslodavca i prava i obaveze zaposlenih (čl. 16. do čl. 21.)
 • Predstavnici zaposlenih i odbor (čl. 22. do čl. 24.)
 • Osiguranje zaposlenih (čl. 25. i čl. 26.)

VII. PLATE, NAKNADE PLATE, NAKNADA TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA (čl. 27. do čl. 47.)

 • Elementi za utvrđivanje plate (čl. 27. do čl. 29.)
 • Naknada plate (čl. 30. i čl. 31.)
 • Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu (član 32.)
 • Dodatak za ostvarene rezultate rada (član 33.)
 • Dodatak za rad noću (član 34.)
 • Dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan (član 35.)
 • Dodatak za dodatno opterećenje na radu (član 36.)
 • Dodatak za prekovremeni rad (član 37.)
 • Dodatak za pripravnost (član 38.)
 • Dodatak za rad na terenu (član 39.)
 •  Naknada troškova (čl. 40. i čl. 40a)
 • Druga primanja (čl. 41. do čl. 47.)

  • Pomoć za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih (čl. 41. i čl. 42.)
  • Solidarna pomoć zaposlenom (član 43.)
  • Jubilarna nagrada (član 44.)
  • Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada (član 45.)
  • Druga primanja (čl. 46. i čl. 47.)

VIII. ODGOVORNOST NAMEŠTENIKA (član 48.)

IX. VIŠAK ZAPOSLENIH (čl. 49. do čl. 53.)

X. MIRNO REŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA (čl. 54. do čl. 59.)

XI. PRAVO NA ŠTRAJK (član 60.)

XII. USLOVI ZA RAD SINDIKATA (čl. 61. do čl. 70.)

XIII. PRAĆENJE PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA (član 71.)

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 72. do čl. 74.)

 

ANEKS POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE
(„Sl. glasnik RS“, br. 50/15 – Aneks, 20/18 – dr. propis, 34/18 – izmene Aneksa)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

II. RADNI ODNOSI (čl. 6. do čl. 7a)

III. OSNOVNA PRAVA ZAPOSLENIH (čl. 8. do čl. 10.)

IV. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH (čl. 11. i čl. 12.)

V. RADNO VREME (čl. 13. do čl. 15.)

 • Puno radno vreme (član 13.)
 • Raspored radnog vremena zaposlenog (član 14.)
 • Skraćeno radno vreme (član 15.)

VI. ODMORI I ODSUSTVA (čl. 16. do čl. 20.)

 • Odmor u toku dnevnog rada (član 16.)
 • Merila za utvrđivanje godišnjeg odmora (čl. 17. do čl. 17b)
 • Naknada štete (član 18.)
 • Plaćeno odsustvo (član 19.)
 • Neplaćeno odsustvo (član 20.)

VII. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (čl. 21. do čl. 31.)

 • Obaveze poslodavca i prava i obaveze zaposlenih (čl. 21. do čl. 26.)
 • Predstavnici zaposlenih i odbor (čl. 27. do čl. 29.)
 • Osiguranje zaposlenih (čl. 30. i čl. 31.)

VIII. PLATE, NAKNADE PLATE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA (čl. 32. do čl. 48.)

 • Elementi za utvrđivanje plate (čl. 32. do čl. 38.)

  • Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu (član 34.)
  • Dodatak za rad noću (član 35.)
  • Dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan (član 36.)
  • Dodatak za prekovremeni rad (član 37.)
  • Dodatak za rad na terenu (član 38.)
 • Naknada plate (čl. 39. do čl. 40.)
 • Naknada troškova (član 41.)
 • Novčana i druga primanja (čl. 42. do čl. 48.)

  • Jubilarna nagrada (član 46.)
  • Solidarna pomoć zaposlenima (čl. 47. do čl. 48.)

IX. ODGOVORNOST ZAPOSLENIH (član 49.)

X. VIŠAK ZAPOSLENIH (čl. 50. do čl. 52.)

XI. MIRNO REŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA (čl. 53. do čl. 58.)

XII. PRAVO NA ŠTRAJK (član 59.)

XIII. USLOVI ZA RAD SINDIKATA (čl. 60. do čl. 70.)

XIV. PRAĆENJE PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA (član 71.)

 

Odredbe Posebnog kolektivnog ugovora o izmenama i dopunama…iz „Sl. glasnika RS“ broj 50/15 koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Posebnog kolektivnog ugovora o izmenama i dopunama…iz „Sl. glasnika RS“ broj 20/18 koje nisu ušle u prečišćen tekst