Podnošenje poreske prijave (obrazac PPDG-2R) za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu – do 15. maja 2017. godine

Godišnji porez na dohodak građana za 2016. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2016. godini ostvarila dohodak veći od 2.285.064 dinara i to, rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u 2016. godini podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. maja 2017. godine.

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana (obrazac PPDG-2R) za 2016. godinu, saglasno odredbama člana 38. stav 7. tačka 2) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 i 108/16), podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Međutim, stavom 9. tog člana propisano je da izuzetno, poreski obveznici – fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom obliku ili pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, tako da se poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza za 2016. godinu može podneti i u pisanom obliku neposredno ili putem pošte.

U „Informator“-u broj 6/2017 u vezi sa ovom temom možete pročitati detaljno o:

  • Obvezniku poreza,
  • Prihodima  koji podležu godišnjem oporezivanju,
  • Prihodima koji ne podležu godišnjem oporezivanju,
  • Umanjenju prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje,
  • Dohotku za oporezivanje,
  • Poreskoj osnovici i obračunu poreza,
  • Podnošenju poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana,
  • Sadržaju poreske prijave i unošenju podataka u poresku prijavu.

U „Informator“-u broj 11/2017 objavili smo tekst Objašnjenja Ministarstva finansija (broj 413-00-20/2017-04 od 20.03.2017. godine) u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2016. godinu (navedeno objašnjenje se može naći i u našoj digitalnoj bazi „Ekspert„).