Obrazac PPDG-1R, PPDG-3R, PPDG-4R – poreske prijave – porez na dohodak po rešenju

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), ministar finansija doneo je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (“Sl. glasnik RS”, br. 90/17, 38/18, 20/19, 19/21, 67/21, 33/22), kojim su, u čl. 2. tač. 1), 2), 3) i 4), propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: PPDG-1R Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti
[u primeni od: 01.01.2018]
Obrazac: PPDG-3R Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
[u primeni od: 03.07.2021]
Obrazac: PPDG-4R Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga
[u primeni od: 01.05.2019]
Prilog 1 uz Obrazac PPDG-4R Podaci o ugostiteljskom objektu
[u primeni od: 01.05.2019]
Od 1. januara 2018. godine poreska prijava PPDG-1R se podnosi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, dok se poreske prijave PPDG-2R, PPDG-3R i PPDG-4R mogu podnositi i u pisanom obliku.
 
Za podnošenje obrasca u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.
Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala JIS LPA možete videti ovde.

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca “EKSPERT“.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.