Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu podnosi se na Obrascu PPDG-5, a ako dohodak za oporezivanje sadrži i prihod od samostalne delatnosti – na novopropisanom Obrascu PPDG-2R (krajnji rok 15.05.2014.)

U „Službenom glasniku RS“, broj 49/14 od 6. maja 2014. godine objavljen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je stupio na snagu 7. maja 2014. godine.

Pravilnikom su propisani novi obrasci poreskih prijava za utvrđivanje:

  1. poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem – Obrazac PPDG-1R;
  2. godišnjeg poreza na dohodak građana – Obrazac PPDG-2R.

Prema članu 5. Pravilnika:

  • počev od dana stupanja na snagu Pravilnika, poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem podnosi se na Obrascu PPDG-1R (obrazac propisan Pravilnikom), umesto na Obrascu PPDG-1P iz Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS“, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 – ispravka, 8/11, 74/13, 24/14 i 27/14 – ispravka);
  • poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-2R (obrazac propisan Pravilnikom) počev za 2014. godinu;
  • izuzetno, poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. obveznika koji je ostvario prihod od samostalne delatnosti podnosi se na PPDG-2R (obrazac propisan Pravilnikom).

VAŽNO:

Dakle:

  1. poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu na NOVOM Obrascu PPDG-2R podnose SAMO OBVEZNICI godišnjeg poreza čiji dohodak za oporezivanje u 2013. godini uključuje i prihode od samostalne delatnosti,
  2. ostali obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu (obveznici koji nisu ostvarili prihod od samostalne delatnosti) poresku prijavu podnose na STAROM Obrascu PPDG-5.

Ovom prilikom skrećemo pražnju na to da smo o podnošenju poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu detaljno pisali u „Informator“-u broj 12/2014 i da se taj tekst može koristiti kao pomoć kod sastavljanja poreske prijave, kako u slučaju kada se prijava podnosi na novom, tako i u slučaju kada se podnosi na starom obrascu (uvažavajući odredbe Pravilnika koje se odnose na primenu obrazaca). U odnosu na objavljeni tekst u vezi sa popunjavanjem Obrasca PPDG-2R jedina razlika je u tome što je Pravilnikom propisano da se na rb. 3.3.2. pored iznosa poreza, unosi i iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji nisu priznati kao rashod u poreskom bilansu, na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnika koji porez plaća na oporezivu dobit, koji je plaćen u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez.

Obrasce propisane:

  • novim Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 49/14) dajemo u nastavku (Obrazac PPDG-1R i PPDG-2R), i
  • Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS“, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 – dr. propis, 8/11, 74/13, 24/14, 27/14 – ispravka) dajemo u nastavku (Obrasci PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-3, PPDG-4 i PPDG-5).