Porez na prenos apsolutnih prava – kroz pitanja i odgovore

Oporezivanje porezom na prenos apsolutnih prava uređeno je:

 • Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – US, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13 i 68/14 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon),
 • Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/13 i 118/13) i
 • Pravilnikom o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva („Sl. glasnik RS“, broj 63/07).

Oporezivanje porezom na prenos apsolutnih prava u Zakonu o porezima na imovinu uređeno je kroz sledeća poglavlja:

 • predmet oporezivanja (čl. 23, 24, 24a i 45.),
 • poreski obveznik (čl. 25. i 26.),
 • poreska osnovica (čl. 27. i 28.),
 • nastanak poreske obaveze (član 29.),
 • poreske stope (član 30.),
 • poreska oslobođenja (čl. 31, 31a i 31b),
 • utvrđivanje i naplata poreza (čl. 32, 33. stav 1, 33a, 36, 39b i 40),
 • jemstvo (član 42.).

Od dana početka primene Zakona (2001. godina), Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je niz mišljenja i objašnjenja u primeni Zakona.

U „Informator“-u broj 7/2017 od 23.02.2017. godine, KROZ 250 PITANJA I ODGOVORA, dajemo prikaz pojedinih mišljenja i objašnjenja grupisanih po poglavljima (predmet oporezivanja, obveznik, osnovica, nastanak poreske obaveze, poreske stope, poreska oslobođenja, utvrđivanje i naplata poreza, jemstvo), i to onih koja su sada primenljiva (shodno propisima koji su sada u primeni) datih zaključno sa 2016-om godinom.

Radi lakšeg praćenja teksta, u okviru svakog poglavlja citirali smo zakonske odredbe kojima je ono uređeno, a spisak pitanja na koja dajemo odgovor sa naznakom broja strane na kojoj je odgovor dat prikazan je kroz sadržaj. Ujedno, u delu u kojem dajemo prikaz mišljenja koja se odnose na predmet oporezivanja, dajemo kratko pojašnjenje kada određeni prenos prava podleže plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava, a kada porezu na dodatu vrednost.

Broj 7/2017 časopisa „Informator“ možete poručiti ovde.