Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2016. godinu

Pravo na roditeljski dodatak predstavlja jedno od prava na finansijsku podršku porodici sa decom od opšteg interesa o čijem obezbeđivanju se stara Republika Srbija.
Roditeljski dodatak je novčana pomoć porodici za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, uz ispunjenje određenih uslova. Izuzetno, ako majka koja ima troje dece, u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na roditeljski dodatak i za svako rođeno dete u tom porođaju, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva nadležnog za socijalna pitanja. 
Pravo na roditeljski dodatak i način ostvarivanja tog prava definisani su:
  • Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05, 107/09 i 104/14 – US) – u daljem tekstu: Zakon;
  • Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 i 27/11 – US);
  • Instrukcijom Ministarstva rada i socijalne politike, broj 011-00-413/2011-13 od 23.05.2011. godine, o sprovođenju Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom;
  • Zakonom o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11).
Roditeljski dodatak na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom se finansira iz budžeta Republike, dok se prava na druge novčane pomoći na osnovu odluka pokrajinske samouprave finansiraju iz budžeta AP Vojvodine, a prava utvrđena propisima lokalne samouprave (gradova i opština) finansiraju iz njihovih budžeta.
Dakle, opština, odnosno grad mogu, ako su obezbedili sredstva, da utvrde i druga prava, veći obim prava od prava utvrđenih Zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje, što znači da roditelji iz nekih mesta ostvaruju višestruka prava po istom osnovu.
Na primer: Roditelji iz Novog Sada ostvaruju pravo na osnovu Zakona na nivou Republike, na osnovu odluke na nivou AP Vojvodine i na osnovu odluke grada Novog Sada.
U Prilogu časopisu „Informator“ broj 14/2016 od 12.05.2016. godine upoznajemo čitaoce sa pravima na roditeljski dodatak i druge novčane pomoći za podsticaj rađanja na nivou Republike, nivou AP Vojvodine i na nivou pojedinih gradova u Srbiji, a na osnovu Zakona, odluka i rešenja pokrajinske i lokalne samouprave koje su nam bile dostupne.
 
U „EKSPERT“-u možete pronaći sve propise (zakoni, pravilnici, odluke i rešenja) o kojima pišemo u navedenom Prilogu.