Preciziran je način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za korisnike poreskih podsticaja iz čl. 50a i 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U „Službenom glasniku RS“, broj 13 od 24. februara 2012. godine objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.

Oba pravilnika stupila su na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 25. februara 2012. godine i primenjuju se na utvrđivanje i obračunavanje oporezive dobiti, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti i iskazivanje podataka u poreskom bilansu pravnih lica i preduzetnika počev od 2011. godine.

Izvršenim izmenama i dopunama preciziran je način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za korisnike poreskih podsticaja iz člana 50a i 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10 i 101/11), koji se kod pravnih lica iskazuje na obrascima SU i SU 2 , a kod preduzetnika na obrascima SU 1 i SU 3 .

Naime, izmenjenim odredbama navedenih pravilnika jasno je propisano da se za osnovna sredstva pribavljena na način propisan čl. 50a i 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u obrasce SU, SU 1, SU 2 i SU 3 i pod rb. 1. i pod rb. 4. iskazuje vrednost tih sredstava u iznosu plaćenom dobavljaču, bez korekcije po osnovu ispravke vrednosti, kako bi se utvrdio realan procenat umanjenja obračunatog poreza (procenat koji se iskazuje pod rb. 5. navedenih obrazaca).

Detaljno o načinu ostvarivanja prava na poreske podsticaje iz čl. 50a i 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica pisali smo u „Informator“-u broj 4/2012.

 

Prečišćene tekstove Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 99/10, 8/11 i 13/12) i Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, broj 8/11 i 13/12) možete naći u „EKSPERT“-u.