porez-na-dobit-pravnih-lica-2012_1

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, januar 2012.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

 
 
 

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11)

Deo prvi
PORESKI OBVEZNIK (čl. 1. do čl. 5.)

Vrste poreskih obveznika (član 1.)

Rezidenti i nerezidenti (čl. 2. do čl. 5.)

Deo drugi
PORESKA OSNOVICA (čl. 6. do čl. 33.)

Oporeziva dobit (član 6.)

Usklađivanje rashoda (čl. 7. do čl. 22v)

Usklađivanje prihoda (čl. 23. do čl. 26k)

Kapitalni dobici i gubici (čl. 27. do čl. 31.)

Poreski tretman poslovnih gubitaka (čl. 32. i čl. 33.)

Deo treći
PORESKI TRETMAN LIKVIDACIJE I STEČAJA OBVEZNIKA (čl. 34. do čl. 37.)

Deo četvrti
PORESKI PERIOD (član 38.)

Deo peti
PORESKA STOPA (čl. 39. do čl. 40a)

Deo šesti
PORESKI PODSTICAJI (čl. 41. do čl. 50i)

Poreska oslobođenja (čl. 44. do čl. 46.)

Poreski krediti (čl. 47. do čl. 50.)

Podsticaji kod ulaganja (čl. 50a do čl. 50i)

Deo sedmi
OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI OSTVARENE U DRUGOJ DRŽAVI (čl. 51. do čl. 54.)

Dobit stalne poslovne jedinice rezidentnog obveznika (član 51.)

Međukompanijske dividende (čl. 52. do čl. 54.)

Deo osmi
GRUPNO OPOREZIVANJE I TRANSFERNE CENE (čl. 55. do čl. 62.)

Poresko konsolidovanje (čl. 55. do čl. 58.)

Transferne cene (čl. 59. do čl. 62.)

Kamata „van dohvata ruke“ i sprečavanje utanjene kapitalizacije (član 62.)

Deo deveti
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (čl. 63. do čl. 111.)

Podnošenje poreske prijave (čl. 63. do čl. 65.)

Obračunavanje i plaćanje poreza (čl. 66. do čl. 70a)

Porez po odbitku (član 71.)

Žalba (član 72.)

Obnova postupka (član 73.)

Primena zakona koji uređuje poreski postupak (čl. 74. do čl. 76.)

Prinudna naplata (član 77.)

Rešenje o određivanju prinudne naplate (član 78.)

Troškovi prinudne naplate (član 79.)

Predmeti i sredstva izvršenja (član 80.)

Dostavljanje rešenja (član 81.)

Prvenstvo u namirenju (član 82.)

Odluka o predmetu i sredstvima izvršenja (član 83.)

Naplata na nepokretnosti (član 84.)

Izuzimanje od prinudne naplate (član 85.)

Prinudna naplata na sredstvima na računu poreskog dužnika (čl. 86. i čl. 87.)

Prinudna naplata na pokretnim stvarima poreskog dužnika (član 88.)

Popis i procena (čl. 89. do čl. 92.)

Izlučna tužba (čl. 93. do čl. 95.)

Plenidba popisanih stvari i prodaja (čl. 96. do čl. 99.)

Prinudna naplata na novčanim potraživanjima poreskog dužnika (čl. 100. i čl. 101.)

Prinudna naplata na nenovčanim potraživanjima poreskog dužnika (član 102.)

Pravni lekovi u postupku prinudne naplate (čl. 103. i čl. 104.)

Obezbeđenje naplate (član 105.)

Redosled namirenja u prinudnoj naplati (član 106.)

Kamata (član 107.)

Povraćaj poreza i pravo na kamatu (član 108.)

Zastarelost (član 109.)

Službena tajna (član 110.)

Jemstvo (član 111.)

Deo deseti
KAZNENE ODREDBE (čl. 112. do čl. 114.)

Deo jedanaesti
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 115. do čl. 119.)

 


Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  • „Sl. glasnik RS“, br. 43/03
  • „Sl. glasnik RS“, br. 84/04
  • „Sl. glasnik RS“, br. 18/10
  • „Sl. glasnik RS“, br. 101/11