Propisan je novi obrazac za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – novi Obrazac PPDG-2R

Kao što smo i najavili u „Informator“-u broj 6/2016, da bi se obezbedila nesmetana primena izmenjenih i dopunjenih odredbi člana 38. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02 …112/15 i 15/16), prema kojima poreski obveznici – fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom obliku ili u pisanom obliku – neposredno ili putem pošte, za poresku prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana bilo je neophodno propisati obrazac na kom će se ova poreska prijava podnositi u pisanom obliku

S tim u vezi, ministar finansija Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (u daljem tekstu: Pravilnik o izmenama i dopunama), koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 28/16 od 15.03.2016. godine, a stupio je na snagu 16.03.2016. godine, propisao je novi Obrazac PPDG-2R

Prema Pravilniku o izmenama i dopunama, poreska prijava na novom Obrascu PPDG-2R podnosi se u elektronskom obliku ili pisanom obliku – neposredno ili putem pošte

Poreska prijava na novom Obrascu PPDG-2R u elektronskom obliku podnosi se upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem (više u vezi sa sastavljanjem i elektronskim podnošenjem poreske prijave na Obrascu PPDG-2R videti u „Informator“ br. 6/2016) . 

Poresku prijavu na novom Obrascu PPDG-2R u pisanom obliku poreski obveznik može da podnese neposredno ili putem pošte, organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu svog prebivališta. 

Nerezidentni obveznik preko poreskog punomoćnika, poresku prijavu na novom Obrascu PPDG-2R podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema boravištu nerezidentnog obveznika, odnosno organizacionoj jedinici Poreske uprave opredeljenoj kao nadležnoj pri dodeljivanju PIB-a

Poresku prijavu na novom Obrascu PPDG-2R u pisanom obliku može podneti poreski obveznik ili lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave i preduzimanje radnji koje su u vezi sa podnetom poreskom prijavom. 

Novim Obrascem PPDG-2R koji je odštampan uz Pravilnik o izmenama i dopunama i čini njegov sastavni deo, zamenjen je Obrazac PPDG-2R koji je odštampan uz Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 30/15), a to je obrazac na kom se elektronski podnosila poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu. 

Ovom prilikom skrećemo pažnju na to da je krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu, 15. maj 2016. godine, a kako je to nedelja prijavu treba podneti najkasnije 16. maja 2016. godine