Propisani su obrasci poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

Obrazac poreskog bilansa za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti (novi Obrazac PB 2 čije propisivanje smo najavili u „Informator“-u br. 4/11) propisan je Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 8/11 od 11. februara 2011. godine.

Pravilnik je stupio na snagu 12. februara 2011. godine i primenjuje se i kod sastavljanja poreskog bilansa za 2010. godinu.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 140/04), osim tačke 15) člana 3. tog pravilnika.
Kao što smo pisali u „Informator“- br. 4/11, donošenje Pravilnika je bilo neophodno da bi se omogućio obračun poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti saglasno zakonu koji uređuje tu oblast, a u vezi sa Zakonom o izmena i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 18/10).

Tako je Pravilnikom, u vezi sa iskazivanjem podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost, saobrazno izvršenim izmenama i dopunama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, omogućeno iskazivanje, u poreskom bilansu, prihoda i rashoda, utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka, amortizacije, gubitaka iz ranijih godina , transfernih cena i poreskih podsticaja.

U tom smislu izvršena je izmena Obrazaca: PB 2, PK 2, PK 3 i SU 1 i donet je novi obrazac SU 3.
Tekst Pravilnika i pripadajuće obrasce korisnici našeg programa „EKSPERT„, mogu naći u tom programu.
Novi obrazac poreske prijave za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti (novi Obrazac PPDG-1 čije propisivanje smo najavili u „Informator“-u br. 4/11) propisan je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 8/11 od 11. februara 2011. godine.

Pravilnik je stupio na snagu 12. februara 2011. godine i primenjuje se i kod sastavljanja poreske prijave za 2010. godinu.

Detaljno o ovoj temi pišemo u „Informator“-u broj 6/2011 od 11. februara 2011. godine.

Prečišćen tekst Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS“, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 i 8/11) i pripadajuće obrasce korisnici našeg programa „EKSPERT“ mogu pronaći u ovom programu. Obrasce PPDG-1 do PPDG-5 možete preuzeti i ovde.

  • Pretplata na „CEKOS IN“- ova izdanja