Propisani su pravilnici kojima je omogućeno da se od 1.03.2016. poreske prijave dostavljaju Poreskoj upravi elektronski

 U „Sl. glasniku RS“, br. 14/16 i 15/16 objavljeno je sedam pravilnika, koji su u primeni od 1. marta 2016. godine, a čije donošenje je bilo neophodno za nesmetanu primenu zakonskih odredbi koje se odnose na ELEKTRONSKO dostavljanje poreskih prijava.

To su sledeći pravilnici:

 • Za poreske prijave za porez na dobit:
 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica;
  Ovaj pravilnik propisuje:
  novi Obrazac PDPO/SPoreska prijava za porez na dobit po odbitku;
  – novi Katalog šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez po odbitku i po rešenju.
  Detaljnije o ovom pravilniku pišemo u poglavlju XI „Informator“-a broj 8/2016;
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice;
  Ovaj pravilnik propisuje:
  Obrazac PP KDZNPoreska prijava za porez na dobit po rešenju.
  Detaljnije o ovom pravilniku pišemo u poglavlju XII „Informator“-a broj 8/2016;
 3. Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju;
  Ovaj pravilnik propisuje:
  Obrazac DPDL/SDividenda člana privrednog društva u likvidaciji/stečaju.
  Detaljnije o ovom pravilniku pišemo u poglavlju XIII „Informator“-a broj 8/2016;
 • Za pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima – Obrazac PPP-PD:
 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku;
  Ovaj pravilnik propisuje:
  – novi Katalog vrste prihoda (koji možete naći u okviru Obrasca PPP-PD).
  Detaljnije o ovom pravilniku pišemo u poglavlju VIII „Informator“-a broj 8/2016;
 • Za poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – Obrazac PP OPO:
 1. Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika;
  Ovaj pravilnik propisuje:
  novi obrazac PP OPO Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika;
  – novi Katalog vrste prihoda.
  Detaljnije o ovom pravilniku pišemo u poglavlju IX „Informator“-a broj 8/2016;
 • Za poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva:
 1. Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva;
  Ovaj pravilnik propisuje:
  novi obrazac PP OD-OPoreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
  Detaljnije o ovom pravilniku pišemo u poglavlju X „Informator“-a broj 8/2016;
 • Za poresku prijavu poreza na premije neživotnih osiguranja:
 1. Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja;
  Ovaj pravilnik propisuje:
  Obrazac PP-PPNOPoreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
  Detaljnije o ovom pravilniku ćemo pisati u narednom broju časopisa „PDV“.