59

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o državnim službenicima i nameštenicima; Propisi o platama u državnim organima i javnim službama

 

Sadržaj:
 • ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
  („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07)

  • Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 117/05)
  • Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 5/06, 30/06)
  • Uredba o ocenjivanju državnih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 11/06)
  • Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (prečišćen tekst) („Sl. glasnik RS“, br. 41/07)
  • Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 8/06)
  • Uredba o osnivanju službe za upravljanje kadrovima („Sl. glasnik RS“, br. 106/05)
  • Uredba o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 80/92, 62/01, 38/07)
  • Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u javnim tužilaštvima („Sl. glasnik RS“, br. 104/06)
  • Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u Republičkom javnom pravobranilaštvu („Sl. glasnik RS“, br. 30/07)
  • Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 33/07)
  • Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta Tužilaštva za ratne zločine („Sl. glasnik RS“, br. 18/07)
  • Pravilnik o sastavu konkursne komisije, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na radna mesta i položaje u sudovima („Sl. glasnik RS“, br. 79/06)
  • Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 33/07)
  • Pravilnik o stručnim osposobljenostima, znanjima i veštinama koje se proveravaju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na radna mesta („Sl. glasnik RS“, br. 64/06, 81/06)
  • Poslovnik o radu Žalbene komisije pravosuđa („Sl. glasnik RS“, br. 86/06, 4/07)
  • Poslovnik o radu Žalbene komisije Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa („Sl. glasnik RS“, br. 32/07)
  • Poslovnik Visokog službeničkog saveta („Sl. glasnik RS“, br. 53/06)
  • Odluka o naknadi za rad članova žalbenih komisija (prečišćen tekst) („Sl. glasnik RS“, br. 29/07)
  • Odluka o naknadama za rad predsednika i članova Visokog službeničkog saveta („Sl. glasnik RS“, br. 65/06)
  • Odluka o obrazovanju i radu Stručne službe Zaštitnika građana („Sl. glasnik RS“, br. 105/07)
  • Odluka o povezanim licima s članom konkursne komisije imenovanim za sprovođenje internog ili javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i položaja u organima državne uprave i službama Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 79/06)
 • ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
  („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07)

  • Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/07)
  • Odluka o određivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate savetnika predsednika Vlade i savetnika potpredsednika Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 6/07)
  • Rešenje o određivanju koeficijenta predsednicima žalbenih komisija Vlade i pravosuđa („Sl. glasnik RS“, br. 69/06)
 • ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA
  („Sl. glasnik RS“, br. 34/01, 62/06)

  • Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07)
  • Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima (prečišćeni tekst) („Sl. glasnik RS“, br. 95/05, 62/06, 6/07)
  • Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Sl. glasnik RS“, br. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07, 110/07)
  • Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima (prečišćen tekst) („Sl. glasnik RS“, br. 115/07)
  • Pravilnik o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Beograda i gradskoj upravi („Sl. list grada Beograda“, br. 9/05, 28/07)
  • Odluka o platama izabranih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 3/02, 7/05)
  • Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata za izabrana, imenovana i postavljena lica i za zaposlene („Sl. list grada Novog Sada“, br. 16/06)
  • Pravilnik o platama zaposlenih u opštinskoj upravi opštine Subotica
   („Sl. list opštine Subotica“, br. 15/05, 9/06, 19/06)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE
  („Sl. glasnik RS“, br. 23/98)