propisi-o-obrazovanju

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o obrazovanju

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ je dostavljena svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ (uz broj 20/2013) i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)
 


SADRŽAJ:

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13)

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 18/10)

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/13)

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/13)

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12)

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/13)
 


DETALJAN SADRŽAJ PO ZAKONIMA:
 

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 11.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Obrazovanje i vaspitanje (član 2.)
 • Opšti principi sistema obrazovanja i vaspitanja (član 3.)
 • Ciljevi obrazovanja i vaspitanja (član 4.)
 • Opšti ishodi i standardi obrazovanja i vaspitanja (član 5.)
 • Pravo na obrazovanje i vaspitanje (član 6.)
 • Obavljanje delatnosti (član 7.)
 • Obavljanje obrazovno-vaspitnog rada (član 8.)
 • Upotreba jezika (član 9.)
 • Evidencija i javne isprave (član 10.)
 • Baza podataka i jedinstveni informacioni sistem prosvete (član 10a)
 • Podaci u evidencijama (član 10b)
 • Svrha obrade podataka (član 10v)
 • Zaštita podataka (član 10g)
 • Korišćenje podataka (član 10d)
 • Ažuriranje i čuvanje podataka (član 10đ)
 • Nadzor (član 11.)

II. RAZVOJ, OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 12. do čl. 26.)

1. SAVETI (čl. 12. do čl. 16.)

 • Vrste saveta (član 12.)
 • Sastav Nacionalnog prosvetnog saveta (član 13.)
 • Nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta (član 14.)
 • Sastav Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 15.)
 • Nadležnost Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 16.)

2. ZAVODI (čl. 17. do čl. 24.)

 • Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (član 18.)
 • Centar za razvoj programa i udžbenika (član 19.)
 • Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 20.)
 • Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (član 21.)
 • Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (član 22.)
 • Stručne komisije (član 23.)
 • Odnos Nacionalnog prosvetnog saveta, ministra i zavoda (član 24.)

2a AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE (čl. 24a i čl. 24b)

3. MINISTARSTVO (čl. 25. i čl. 26.)

 • Nadležnost Ministarstva (član 25.)
 • Školska uprava (član 26.)

III. USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE (čl. 27. do čl. 51.)

 • Vrste ustanova (član 27.)
 • Osnivanje ustanove (član 28.)
 • Mreža ustanova (član 29.)
 • Uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanove (član 30.)
 • Izdvojeno odeljenje ustanove (član 31.)
 • Verifikacija ustanova (član 32.)
 • Proširena delatnost ustanove (član 33.)
 • Statusne promene i promene naziva i sedišta (član 34.)
 • Zabrana rada ustanove (član 35.)
 • Ukidanje ustanove (član 36.)
 • Strana ustanova (član 37.)
 • Centar za stručno usavršavanje (član 38.)
 • Druga organizacija (član 39.)
 • Registar (član 40.)
 • Autonomija ustanove (član 41.)
 • Odgovornost ustanove za bezbednost dece i učenika (član 42.)
 • Pravila ponašanja u ustanovi (član 43.)
 • Zabrana diskriminacije (član 44.)
 • Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (član 45.)
 • Zabrana stranačkog organizovanja i delovanja (član 46.)
 • Statut ustanove (član 47.)
 • Osiguranje kvaliteta rada ustanove (član 48.)
 • Razvojni plan ustanove (član 49.)
 • Sredstva ustanove (član 50.)
 • Strukovno i stručno povezivanje (član 51.)

IV. ORGANI USTANOVE (čl. 52. do čl. 68.)

 • Organi ustanove (član 52.)
 • ORGANI USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 53. do čl. 68.)
 • Organi upravljanja ustanove (član 53.)
 • Sastav i imenovanje organa upravljanja (član 54.)
 • Mandat organa upravljanja (član 55.)
 • Privremeni organ upravljanja (član 56.)
 • Nadležnost organa upravljanja (član 57.)
 • Savet roditelja (član 58.)
 • Direktor ustanove (član 59.)
 • Izbor direktora ustanove (član 60.)
 • Vršilac dužnosti direktora (član 61.)
 • Nadležnost i odgovornost direktora ustanove (član 62.)
 • Prestanak dužnosti direktora (član 63.)
 • Prava direktora ustanove po prestanku dužnosti (član 64.)
 • Pomoćnik direktora (član 65.)
 • Stručni organi, timovi i pedagoški kolegijum ustanove (član 66.)
 • Nadležnost stručnih organa, timova i pedagoškog kolegijuma (član 67.)
 • Sekretar ustanove (član 68.)

V. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ISPITI (čl. 69. do čl. 86.)

1. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 69. do čl. 81.)

 • Obrazovni programi ustanova (član 69.)
 • Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 70.)
 • Predškolski program (član 71.)
 • Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 72.)
 • Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 73.)
 • Nastavni programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 74.)
 • Drugi oblici stručnog obrazovanja i njihovi programi (član 75.)
 • Školski program (član 76.)
 • Individualni obrazovni plan (član 77.)
 • Osnove vaspitnog programa i program vaspitnog rada (član 78.)
 • Nadležnost i postupak za donošenje programa obrazovanja i vaspitanja (član 79.)
 • Donošenje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 80.)
 • Objavljivanje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 81.)

2. ISPITI (čl. 82. do čl. 86.)

 • Završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (član 82.)
 • Opšta matura (član 83.)
 • Stručna i umetnička matura (član 84.)
 • Završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja, specijalistički i majstorski ispit (član 85.)
 • Ispiti drugih oblika stručnog obrazovanja (član 86.)

VI. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 87. do čl. 102.)

 • Obrazovno-vaspitni rad (član 87.)
 • Školska i radna godina (član 88.)
 • Godišnji plan rada (član 89.)
 • Prekid obrazovno-vaspitnog rada (član 90.)
 • Pravo na besplatno obrazovanje (član 91.)
 • Nastava u inostranstvu (član 92.)
 • Trajanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 93.)
 • Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 94.)
 • Trajanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i stručnog usavršavanja (član 95.)
 • Trajanje drugih oblika stručnog obrazovanja (član 96.)
 • Upis dece u predškolsku ustanovu (član 97.)
 • Upis učenika u osnovnu školu (član 98.)
 • Upis učenika u srednju školu (član 99.)
 • Upis stranih državljana i lica bez državljanstva (član 100.)
 • Ogled (član 101.)
 • Udžbenici (član 102.)

VII. PRAVA DETETA I UČENIKA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA (čl. 103. do čl. 115.)

 • Prava deteta i učenika (član 103.)
 • Odeljenjska zajednica (član 104.)
 • Učenički parlament (član 105.)
 • Opterećenje učenika (član 106.)
 • Ocenjivanje (član 107.)
 • Ocenjivanje i napredovanje učenika (član 108.)
 • Vladanje i opšti uspeh (član 109.)
 • Prigovor i žalba na ocenu i ispit (član 110.)
 • Zahtev za zaštitu prava učenika (član 111.)
 • Obaveze učenika (član 112.)
 • Odgovornost učenika (član 113.)
 • Vaspitno-disciplinski postupak (član 114.)
 • Vaspitne i vaspitno-disciplinske mere i pravna zaštita učenika (član 115.)

VIII. ZAPOSLENI U USTANOVI (čl. 116. do čl. 145.)

 • Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici (član 116.)
 • Saradnik, pedagoški i andragoški asistent i pomoćni nastavnik (član 117.)
 • Zadaci nastavnika i vaspitača (član 118.)
 • Zadaci stručnog saradnika (član 119.)
 • Uslovi za prijem u radni odnos (član 120.)
 • Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 121.)
 • Uslovi za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 122.)
 • Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik – pripravnik (član 123.)
 • Pripravnik – stažista (član 124.)
 • Licenca i registar nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 125.)
 • Izdavanje licence (član 126.)
 • Suspenzija licence (član 127.)
 • Oduzimanje licence (član 128.)
 • Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 129.)
 • Prijem u radni odnos (član 130.)
 • Preuzimanje zaposlenih (član 131.)
 • Radni odnos na određeno vreme (član 132.)
 • Probni rad (član 133.)
 • Rad vaspitača i nastavnika u inostranstvu (član 134.)
 • Ugovor o izvođenju nastave (član 135.)
 • Norma neposrednog rada nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika sa decom i učenicima (član 136.)
 • Nepuno i puno radno vreme (član 137.)
 • Odmori i odsustva (član 138.)
 • Odgovornost zaposlenog (član 139.)
 • Udaljavanje sa rada (član 140.)
 • Teže povrede radne obaveze (član 141.)
 • Disciplinski postupak (član 142.)
 • Disciplinske mere (član 143.)
 • Prestanak radnog odnosa (član 144.)
 • Pravna zaštita zaposlenih (član 145.)

IX. NADZOR (čl. 146. do čl. 154.)

 • Inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor (član 146.)
 • Poslovi inspekcijskog nadzora (član 147.)
 • Ovlašćenja prosvetnog inspektora i način rada (član 148.)
 • Ovlašćenja Ministarstva prema organima kojima su povereni poslovi (član 149.)
 • Uslovi za prosvetnog inspektora (član 150.)
 • Stručno-pedagoški nadzor (član 151.)
 • Uslovi za prosvetnog savetnika (član 152.)
 • Savetnik – spoljni saradnik (član 153.)
 • Način vršenja stručno-pedagoškog nadzora (član 154.)

X. FINANSIRANJE DELATNOSTI USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 155. do čl. 160.)

 • Način finansiranja delatnosti ustanova (član 155.)
 • Izvori sredstava (član 156.)
 • Sredstva iz budžeta Republike Srbije (član 157.)
 • Sredstva iz budžeta autonomne pokrajine (član 158.)
 • Sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave (član 159.)
 • Obezbeđivanje sredstava za viši kvalitet obrazovanja (član 160.)

XI. KAZNENE ODREDBE (čl. 161. do čl. 165.)

XII. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 166.)

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 167. do čl. 185.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 52/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 55/13
   

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 18/10)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 2.)
 • Ostvarivanje ostalih delatnosti u predškolskoj ustanovi (član 3.)
 • Ciljevi i principi delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 4.)
 • Upotreba jezika (član 5.)
 • Evidencija i javne isprave (čl. 6. i čl. 7.)

II. OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE I OBAVLJANJE DELATNOSTI (čl. 8. do čl. 14.)

 • Osnivanje (član 8.)
 • Predškolska ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (član 9.)
 • Predškolska ustanova čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice (član 10.)
 • Predškolska ustanova čiji je osnivač strana država, strano pravno ili fizičko lice (član 11.)
 • Obavljanje delatnosti van sedišta predškolske ustanove (član 12.)
 • Upis dece (čl. 13. i čl. 14.)

III. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA (čl. 15. do čl. 29.)

 • Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 15.)
 • Predškolski program (čl. 16. i čl. 17.)
 • Vrste programa u okviru predškolskog programa (član 18.)
 • Posebni i specijalizovani programi (čl. 19. do čl. 21.)
 • Pripremni predškolski program (čl. 22. do čl. 26.)
 • Ostvarivanje predškolskog programa (čl. 27. i čl. 28.)
 • Model centar (član 29.)

IV. ORGANIZACIJA RADA SA DECOM (čl. 30. do čl. 35.)

 • Vaspitne grupe (član 30.)
 • Mešovite vaspitne grupe (član 31.)
 • Dvojezične vaspitne grupe (čl. 32. i čl. 33.)
 • Deca sa smetnjama u razvoju (član 34.)
 • Radno vreme predškolske ustanove (član 35.)

V. VASPITAČ, STRUČNI SARADNIK, SARADNIK I PEDAGOŠKI ASISTENT (čl. 36. do čl. 46.)

 • Vaspitači (član 37.)
 • Zadaci vaspitača i medicinske sestre-vaspitača (član 38.)
 • Obrazovanje vaspitača (član 39.)
 • Stručni saradnici (član 40.)
 • Zadaci stručnog saradnika (član 41.)
 • Obrazovanje stručnog saradnika (član 42.)
 • Saradnici (član 43.)
 • Zadaci saradnika (član 44.)
 • Obrazovanje saradnika (član 45.)
 • Pedagoški asistent (član 46.)

VI. PRAVO NA ŠTRAJK (član 47.)

VII. NADZOR NAD RADOM PREDŠKOLSKE USTANOVE (član 48.)

VIII. FINANSIRANJE (čl. 49. do čl. 52.)

IX. KAZNENE ODREDBE (član 53.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 54. do čl. 62.)

 

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/13)

 

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.)

 • Predmet Zakona (član 1.)
 • Delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 2. i čl. 3.)
 • Pravo na osnovno obrazovanje i vaspitanje (član 4.)
 • Obaveznost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 5. do čl. 8.)
 • Zadatak škole (član 9.)
 • Obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 10.)
 • Obrazovanje i vaspitanje učenika sa izuzetnim sposobnostima (član 11.)
 • Jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 12.)

II. ŠKOLA (čl. 13. do čl. 20.)

 • Javna škola (član 15.)
 • Privatna škola (član 16.)
 • Nacionalna i strana škola (član 17.)
 • Škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 18.)
 • Škola posebne pedagoške orijentacije (član 19.)
 • Izdvojeno odeljenje (član 20.)

III. CILJEVI I ISHODI OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 21. i čl. 22.)

 • Ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 21.)
 • Ishodi (član 22.)

IV. PROGRAMI I ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 23. do čl. 54.)

 • Programi (član 23.)
 • Model centar (član 24.)
 • Nastavni predmeti (član 25.)
 • Razvojni plan (član 26.)
 • Školski program (član 27.)
 • Načela izrade školskog programa (član 28.)
 • Godišnji plan rada (član 29.)
 • Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 30.)
 • Formiranje odeljenja i grupa (član 31.)
 • Nastava (čl. 32. i čl. 33.)
 • Razredna i predmetna nastava (čl. 34. i čl. 35.)
 • Celodnevna nastava i produženi boravak (član 36.)
 • Nastava za učenike na kućnom i bolničkom lečenju (član 37.)
 • Nastava kod kuće i na daljinu (član 38.)
 • Kulturne aktivnosti škole (član 39.)
 • Program školskog sporta i sportskih aktivnosti (član 40.)
 • Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja (član 41.)
 • Program slobodnih aktivnosti učenika (član 42.)
 • Profesionalna orijentacija učenika (član 43.)
 • Zdravstvena zaštita učenika u školi (član 44.)
 • Socijalna zaštita učenika u školi (član 45.)
 • Zaštita životne sredine (član 46.)
 • Program saradnje sa lokalnom samoupravom (član 47.)
 • Program saradnje sa porodicom (član 48.)
 • Izleti, ekskurzije i nastava u prirodi (član 49.)
 • Školska biblioteka (član 50.)
 • Dečje i učeničke organizacije u školi (član 51.)
 • Vođenje letopisa i predstavljanje rada škole (član 52.)
 • Učeničke zadruge (član 53.)
 • Obrazovanje u inostranstvu (član 54.)

V. UČENICI (čl. 55. do čl. 69.)

 • Upis (član 55.)
 • Upis u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 56.)
 • Upis u muzičku, odnosno baletsku školu (član 57.)
 • Odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave (član 58.)
 • Opterećenje učenika i trajanje časa (član 59.)
 • Ocenjivanje (član 60.)
 • Uspeh učenika i ocena (član 61.)
 • Opšti uspeh učenika (član 62.)
 • Ocenjivanje vladanja učenika (član 63.)
 • Dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju (član 64.)
 • Oslobađanje od nastave (član 65.)
 • Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika (član 66.)
 • Brže napredovanje učenika (član 67.)
 • Učenički parlament (član 68.)
 • Prevoz i ishrana (član 69.)

VI. ISPITI (čl. 70. do čl. 74.)

 • Vrste (član 70.)
 • Razredni ispit (član 71.)
 • Popravni ispit (član 72.)
 • Ispit iz stranog jezika (član 73.)
 • Završni ispit (član 74.)

VII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 75. do čl. 77.)

 • Vrednovanje kvaliteta rada škole (član 75.)
 • Nacionalno ispitivanje (član 76.)
 • Međunarodno ispitivanje (član 77.)

VIII. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 78. i čl. 79.)

IX. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE (čl. 80. do čl. 95.)

 • Vrste evidencija (član 80.)
 • Evidencija o učeniku (član 81.)
 • Evidencija o uspehu učenika (član 82.)
 • Evidencija o ispitima (član 83.)
 • Evidencija o obrazovno-vaspitnom radu (član 84.)
 • Evidencija o zaposlenima (član 85.)
 • Način prikupljanja podataka za evidenciju (član 86.)
 • Vođenje evidencije (član 87.)
 • Obrada podataka (član 88.)
 • Rokovi čuvanja podataka u evidenciji (član 89.)
 • Javne isprave (član 90.)
 • Duplikat javne isprave (čl. 91. i čl. 92.)
 • Pečat (član 93.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja i vaspitanja u nedostatku evidencije (čl. 94. i čl. 95.)

X. PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA (čl. 96. do čl. 99.)

 • Postupak (član 97.)
 • Uslovni upis (član 98.)
 • Rešenje o priznavanju (član 99.)

XI. FINANSIRANJE (član 100.)

XII. ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE I NA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (član 101.)

XIII. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 102.)

XIV. KAZNENE ODREDBE (član 103.)

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 104. do čl. 107.)

 • Usklađivanje organizacije i akata škole (član 104.)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 105.)
 • Prestanak važenja zakona (član 106.)
 • Stupanje zakona na snagu (član 107.)

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/13)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

 • Predmet Zakona (član 1.)
 • Ciljevi i opšti ishodi srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 2.)
 • Delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 3.)
 • Srednja škola (član 4.)
 • Upotreba jezika (član 5.)

II. PROGRAMI SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 6. do čl. 24.)

1. Nastavni planovi i programi (čl. 6. do čl. 8.)

 • Nastavni program verske nastave (član 7.)
 • Komisija za versku nastavu (član 8.)

2. Razvojni plan škole (član 9.)

3. Školski program (čl. 10. do čl. 23.)

 • Sadržina školskog programa (član 11.)
 • Dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju (član 12.)
 • Program kulturnih aktivnosti škole (član 13.)
 • Program slobodnih aktivnosti (član 14.)
 • Program karijernog vođenja i savetovanja učenika (član 15.)
 • Program zaštite životne sredine (član 16.)
 • Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja (član 17.)
 • Program školskog sporta (član 18.)
 • Program saradnje sa lokalnom samoupravom (član 19.)
 • Program saradnje sa porodicom (član 20.)
 • Program izleta i ekskurzija (član 21.)
 • Program bezbednosti i zdravlja na radu (član 22.)
 • Učeničke organizacije u školi (član 23.)

4. Model centar (član 24.)

III. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 25. do čl. 32.)

 • Obrazovno-vaspitni rad (član 25.)
 • Oblici obrazovno-vaspitnog rada (član 26.)
 • Nastava na daljinu (član 27.)
 • Broj i trajanje časova (član 28.)
 • Broj učenika u odeljenju (član 29.)
 • Praktična nastava i profesionalna praksa (član 30.)
 • Drugi oblici neposrednog obrazovno-vaspitnog rada (član 31.)
 • Učenička zadruga (član 32.)

IV. UČENICI (čl. 33. do čl. 47.)

1. Upis učenika i odraslih (čl. 33. do čl. 39.)

 • Pravo na upis (član 33.)
 • Upis u školu za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 34.)
 • Odlučivanje o broju učenika za upis (član 35.)
 • Konkurs za upis u školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (član 36.)
 • Upis odraslih (član 37.)
 • Redosled kandidata za upis u školu i prijemni ispit (član 38.)
 • Izbor stranog jezika (član 39.)

2. Svojstvo učenika (čl. 40. do čl. 44.)

 • Redovan i vanredan učenik (član 40.)
 • Sticanje svojstva učenika (član 41.)
 • Uporedno školovanje i svojstvo učenika (član 42.)
 • Ispisivanje iz škole i ponovno upisivanje u školu (član 43.)
 • Prelazak učenika u drugu školu, odnosno na drugi obrazovni profil (član 44.)

3. Prava i obaveze učenika (čl. 45. do čl. 47.)

 • Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika (čl. 45. i čl. 46.)
 • Obaveze učenika (član 47.)

V. OCENJIVANJE I ISPITI (čl. 48. do čl. 68.)

1. Ocenjivanje učenika (čl. 48. do čl. 54.)

 • Uspeh učenika i ocena (član 49.)
 • Oslobađanje od nastave fizičkog vaspitanja (član 50.)
 • Završavanje školovanja u kraćem roku (član 51.)
 • Opšti uspeh učenika (član 52.)
 • Napredovanje učenika (član 53.)
 • Uspeh učenika na ispitu (član 54.)

2. Razredni, popravni i drugi ispiti tokom školovanja (čl. 55. do čl. 57.)

 • Razredni ispit (član 55.)
 • Popravni ispit (član 56.)
 • Dopunski ispiti (član 57.)

3. Ispiti na osnovu kojih se završava određeni nivo, odnosno vrsta obrazovanja (čl. 58. do čl. 68.)

3.1. Opšta matura (čl. 59. do čl. 61.)

 • Program opšte mature (član 59.)
 • Pravo na polaganje opšte mature (član 60.)
 • Javna isprava i nastavak školovanja (član 61.)

3.2. Stručna i umetnička matura (čl. 62. do čl. 64.)

 • Program stručne i umetničke mature (član 62.)
 • Pravo na polaganje stručne i umetničke mature (član 63.)
 • Javna isprava i nastavak školovanja (član 64.)

3.3. Završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i specijalistički i majstorski ispit (član 65. do čl. 67.)

 • Program završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja (član 65.)
 • Pravo na polaganje završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja (član 66.)
 • Program specijalističkog i majstorskog obrazovanja (član 67.)

3.4. Ispiti drugih oblika stručnog obrazovanja (član 68.)

VI. EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE (čl. 69. do čl. 85.)

 • Vrste evidencija (član 69.)
 • Evidencija o učeniku (član 70.)
 • Evidencija o uspehu učenika (član 71.)
 • Evidencija o ispitima (član 72.)
 • Evidencija o obrazovno-vaspitnom i vaspitnom radu (član 73.)
 • Evidencija o zaposlenima (član 74.)
 • Način prikupljanja podataka u evidencijama (član 75.)
 • Vođenje evidencija (član 76.)
 • Obrada podataka (član 77.)
 • Rokovi čuvanja podataka u evidencijama (član 78.)
 • Javne isprave (član 79.)
 • Upotreba pečata (član 80.)
 • Duplikat javne isprave (član 81.)
 • Poništavanje javne isprave (član 82.)
 • Oglašavanje poništavanja javne isprave (član 83.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja u sudskom postupku (čl. 84. i čl. 85.)

VII. PRIZNAVANJE STRANE ŠKOLSKE ISPRAVE (čl. 86. do čl. 89.)

 • Postupak (član 87.)
 • Uslovni upis (član 88.)
 • Rešenje o priznavanju (član 89.)

VIII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (član 90.)

 • Vrednovanje kvaliteta rada škole (član 90.)

IX. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 91. i čl. 92.)

X. KAZNENE ODREDBE (član 93.)

XI. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 94.)

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 95. do čl. 102.)

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 8.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Delatnost visokog obrazovanja (član 2.)
 • Ciljevi visokog obrazovanja (član 3.)
 • Principi visokog obrazovanja (član 4.)
 • Akademske slobode (član 5.)
 • Autonomija (član 6.)
 • Nepovredivost akademskog prostora (član 7.)
 • Pravo na visoko obrazovanje (član 8.)

II. OBEZBEĐIVANJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA (čl. 9. do čl. 23.)

 • Nacionalni savet za visoko obrazovanje (član 9.)
 • Sastav Nacionalnog saveta (član 10.)
 • Nadležnost Nacionalnog saveta (član 11.)
 • Rad Nacionalnog saveta (član 12.)
 • Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (član 13.)
 • Nadležnost i rad Komisije (član 14.)
 • Obezbeđivanje kvaliteta visokoškolske ustanove (član 15.)
 • Akreditacija (član 16.)
 • Samovrednovanje (član 17.)
 • Konferencija univerziteta (član 18.)
 • Nadležnost Konferencije univerziteta (član 19.)
 • Konferencija akademija strukovnih studija (član 20.)
 • Nadležnost Konferencije akademija strukovnih studija (član 21.)
 • Studentske konferencije (član 22.)
 • Ministarstvo (član 23.)

III. STUDIJE I STUDIJSKI PROGRAMI (čl. 24. do čl. 31.)

 • Studijski program (član 24.)
 • Vrste i nivoi studija (član 25.)
 • Studijski program za sticanje zajedničke diplome (član 26.)
 • Obrazovno-naučna i obrazovno-umetnička polja (član 27.)
 • Sadržaj studijskog programa (član 28.)
 • Obim studija (član 29.)
 • Završni rad i disertacija (član 30.)
 • Prenošenje ESPB bodova (član 31.)

IV. USTANOVE KOJE OBAVLJAJU DELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA (čl. 32. do čl. 48.)

 • Visokoškolske ustanove (član 32.)
 • Univerzitet (član 33.)
 • Fakultet i umetnička akademija (član 34.)
 • Akademija strukovnih studija (član 35.)
 • Visoka škola (član 36.)
 • Visoka škola strukovnih studija (član 37.)
 • Naučni instituti i druge naučnoistraživačke ustanove (član 38.)
 • Imovina (član 39.)
 • Osnivanje (član 40.)
 • Dozvola za rad (član 41.)
 • Izmena, dopuna i oduzimanje dozvole za rad (član 42.)
 • Promena naziva, sedišta i statusne promene (član 43.)
 • Registar (član 44.)
 • Ukidanje (član 45.)
 • Statut (član 46.)
 • Organizacija visokoškolske ustanove (član 47.)
 • Integrativna funkcija univerziteta i drugih samostalnih visokoškolskih ustanova (član 48.)

V. NAUČNOISTRAŽIVAČKI I UMETNIČKI RAD (član 49.)

VI. ORGANI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE (čl. 50. do čl. 56.)

 • Organi visokoškolske ustanove (član 50.)
 • Organ upravljanja (član 51.)
 • Sastav saveta visokoškolske ustanove (član 52.)
 • Nadležnost saveta (član 53.)
 • Organ poslovođenja (član 54.)
 • Stručni organi (član 55.)
 • Studentski parlament (član 56.)

VII. FINANSIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA (čl. 57. do čl. 61.)

 • Izvori finansiranja (član 57.)
 • Sredstva koja obezbeđuje osnivač (član 58.)
 • Sticanje sredstava od osnivača (član 59.)
 • Sopstveni prihodi (član 60.)
 • Školarina (član 61.)

VIII. OSOBLJE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE (čl. 62. do čl. 73.)

 • Nastavno i nenastavno osoblje (član 62.)
 • Zvanja nastavnika (član 63.)
 • Uslovi za izbor u zvanje nastavnika (član 64.)
 • Zasnivanje radnog odnosa i sticanje zvanja nastavnika (član 65.)
 • Gostujući profesor (član 66.)
 • Profesor emeritus (član 67.)
 • Nastavnici stranih jezika i veština (član 68.)
 • Istraživač (član 69.)
 • Zvanja saradnika (član 70.)
 • Saradnik u nastavi (član 71.)
 • Asistent (član 72.)
 • Politika zapošljavanja na visokoškolskoj ustanovi (član 73.)

IX. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI (čl. 74. do čl. 78.)

 • Prava i obaveze zaposlenih (član 74.)
 • Rad na drugim samostalnim visokoškolskim ustanovama (član 75.)
 • Plaćeno odsustvo (član 76.)
 • Mirovanje radnog odnosa i izbornog perioda (član 77.)
 • Prestanak radnog odnosa nastavnika (član 78.)

X. REŽIM STUDIJA (čl. 79. do čl. 81.)

 • – Školska godina (član 79.)
 • – Jezik studija (član 80.)
 • – Organizacija studija (član 81.)

XI. STUDENTI (čl. 82. do čl. 95.)

 • Upis (član 82.)
 • Konkurs (član 83.)
 • Broj studenata (član 84.)
 • Rangiranje i upis kandidata (član 85.)
 • Prava i obaveze studenata (član 86.)
 • Pravila studija (član 87.)
 • Status studenta (član 88.)
 • Ocenjivanje (član 89.)
 • Ispiti (član 90.)
 • Prigovor (član 91.)
 • Mirovanje prava i obaveza studenata (član 92.)
 • Disciplinska odgovornost studenta (član 93.)
 • Prestanak statusa studenta (član 94.)
 • Stručni, akademski i naučni nazivi (član 95.)

XII. OBRAZOVANJE TOKOM ČITAVOG ŽIVOTA (član 96.)

XIII. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE (čl. 97. do čl. 103.)

 • Evidencija (član 97.)
 • Zaštita podataka iz evidencije (član 98.)
 • Javne isprave (član 99.)
 • Diploma i dodatak diplomi (član 100.)
 • Oglašavanje ništavim (član 101.)
 • Izdavanje nove javne isprave (član 102.)
 • Zamena javne isprave (član 103.)

XIV. PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJE STRANIH STUDIJSKIH PROGRAMA (čl. 104. i čl. 105.)

 • Priznavanje stranih visokoškolskih isprava (član 104.)
 • Vrednovanje stranih studijskih programa (član 105.)

XV. UPRAVNI NADZOR (član 106.)

XVI. KAZNENE ODREDBE (član 107.)

XVII. POVERAVANJE POSLOVA AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI (član 108.)

XVIII. VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA (član 109.)

XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 110. do čl. 131.)

 • Nacionalni savet (član 110.)
 • Komisija za akreditaciju (član 111.)
 • Konferencija akademija strukovnih studija (član 112.)
 • Naučne oblasti (član 113.)
 • Podzakonski akti (član 114.)
 • Lista zvanja (član 115.)
 • Akreditacija i dozvola za rad (član 116.)
 • Univerziteti i fakulteti u sastavu univerziteta (čl. 117. i čl. 118.)
 • Više škole (član 119.)
 • Organi visokoškolskih ustanova (član 120.)
 • Izbori u zvanja (član 121.)
 • Status nastavnika i saradnika viših škola (član 122.)
 • Studenti (član 123.)
 • Pravila o finansiranju studija (član 124.)
 • Uvođenje ESPB bodova (član 125.)
 • Javne isprave (član 126.)
 • Usklađivanje stečenih akademskih, stručnih, odnosno naučnih naziva (član 127.)
 • Sticanje doktorata (član 128.)
 • Započeti postupci (član 129.)
 • Prestanak važenja dosadašnjih propisa (član 130.)
 •  Stupanje na snagu zakona (član 131.)
 • Autentično tumačenje odredaba člana 127. st. 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 76/05) („Sl. glasnik RS“, br. 100/07)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 44/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 93/12

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH („Sl. glasnik RS“, br. 55/13)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 9.)

 • Predmet Zakona (član 1.)
 • Obrazovanje odraslih (član 2.)
 • Principi obrazovanja odraslih (član 3.)
 • Ciljevi obrazovanja odraslih (član 4.)
 • Kompetencije i kvalifikacija (član 5.)
 • Standard kvalifikacije (član 6.)
 • Aktivnosti u obrazovanju odraslih (član 7.)
 • Odrasli (član 8.)
 • Upotreba jezika (član 9.)

II. OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA ODRASLIH (čl. 10. do čl. 15.)

 • Učesnici u obezbeđivanju i unapređivanju kvaliteta obrazovanja odraslih (član 10.)
 • Nacionalni prosvetni savet (član 11.)
 • Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 12.)
 • Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (član 13.)
 • Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (član 14.)
 • Saveti za obrazovanje odraslih (član 15.)

III. ORGANIZACIJA I OSTVARIVANJE AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH (čl. 16. do čl. 27.)

 • Organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (član 16.)
 • Javno priznati organizator aktivnosti (član 17.)
 • Postupak za izdavanje odobrenja drugoj organizaciji (član 18.)
 • Oduzimanje odobrenja (član 19.)
 • Ostvarivanje obrazovanja odraslih (član 20.)
 • Sprovođenje programa obrazovanja odraslih (član 21.)
 • Objavljivanje i predstavljanje programa (član 22.)
 • Ocenjivanje i ispiti (član 23.)
 • Načini sticanja kvalifikacija (član 24.)
 • Postupak za priznavanje prethodnog učenja (član 25.)
 • Saradnja javno priznatih organizatora aktivnosti (član 26.)
 • Model centar (član 27.)

IV. EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE (čl. 28. do čl. 42.)

 • Evidencije (član 28.)
 • Evidencija o polazniku i kandidatu (član 29.)
 • Evidencija o uspehu polaznika i kandidata (član 30.)
 • Evidencija o ispitima (član 31.)
 • Evidencija o ostvarivanju programa (član 32.)
 • Evidencija o licima radno angažovanim u obrazovanju odraslih (član 33.)
 • Način prikupljanja podataka u evidencijama (član 34.)
 • Vođenje evidencija (član 35.)
 • Obrada podataka (član 36.)
 • Rokovi čuvanja podataka u evidencijama (član 37.)
 • Javna isprava (član 38.)
 • Uverenje (član 39.)
 • Izdavanje javne isprave i uverenja (član 40.)
 • Baza podataka i jedinstveni informacioni sistem prosvete (član 41.)
 • Registar (član 42.)

V. PLANOVI I PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH (čl. 43. do čl. 46.)

 • Planovi i programi obrazovanja odraslih (član 43.)
 • Programi formalnog i neformalnog obrazovanja (član 44.)
 • Programi formalnog osnovnog obrazovanja odraslih (član 45.)
 • Donošenje programa obrazovanja odraslih (član 46.)

VI. POLAZNICI I KANDIDATI (čl. 47. i čl. 48.)

 • Polaznici i kandidati (član 47.)
 • Troškovi obrazovanja (član 48.)

VII. ZAPOSLENI I RADNO ANGAŽOVANI U OBRAZOVANJU ODRASLIH (čl. 49. do čl. 54.)

 • Izvođači programa obrazovanja odraslih (član 49.)
 • Stručni saradnik (član 50.)
 • Saradnik (član 51.)
 • Pedagoški i andragoški asistent (član 52.)
 • Radni odnos (član 53.)
 • Stručno usavršavanje (član 54.)

VIII. GODIŠNJI PLAN OBRAZOVANJA ODRASLIH (čl. 55. do čl. 57.)

 • Godišnji plan obrazovanja odraslih (član 55.)
 • Donošenje godišnjeg plana obrazovanja odraslih (član 56.)
 • Sprovođenje godišnjeg plana obrazovanja odraslih (član 57.)

IX. PLANIRANJE I FINANSIRANJE OBRAZOVANJA ODRASLIH (čl. 58. do čl. 61.)

 • Izvori sredstava (član 58.)
 • Sredstva iz budžeta Republike Srbije (član 59.)
 • Sredstva iz budžeta autonomne pokrajine (član 60.)
 • Sredstva iz budžeta jedinice lokalne samouprave (član 61.)

X. NADZOR (čl. 62. i čl. 63.)

 • Inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor (član 62.)
 • Osiguranje kvaliteta rada u obrazovanju odraslih (član 63.)

XI. KAZNENE ODREDBE (član 64.)

XII. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 65.)

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 66. i čl. 67.)